Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 4/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

Prvi rok za oddajo vlog je 27. 3. 2023.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)« opredeljuje naložbe v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene:

  • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine;
  • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti Republike Slovenije;
  • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki so v (so)lasti javne univerze, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
  • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki so v (so)lasti Republike Slovenije.

V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena:

  • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem razpisu občina;
  • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija;
  • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
  • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

»Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 27. 3. 2023, drugi rok je 29. 5. 2023, tretji rok je 23. 10. 2023, četrti rok je 12. 2. 2024, peti rok je 3. 6. 2024, šesti rok je 7. 10. 2024 in skrajni rok je 13. 1. 2025. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici.

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 10.000.000 EUR. Upravičeni stroški bodo sofinancirani največ do višine 277 EUR na kvadratni meter neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep po tem javnem razpisu.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika