Novica

Objavljeni novi javni pozivi Eko sklada

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nove javne pozive za podporo občinam pri gradnji skoraj nič-energijskih stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov, nove spodbude pa bodo na voljo še za energetske prenove stavb v upravljanju Ministrstva za obrambo.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v petek, 7. 10. 2016 v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov.

Javni poziv 42SUB-AVPO16 se nanaša na nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Javni poziv s sredstvi iz Sklada za podnebne spremembe spodbuja nakup novih avtobusov kategorije M2 ali M3. Ti bodo nadomestili obstoječe avtobuse, namenjene linijskemu mestnemu prometu, emisijskega razreda EURO III ali nižje. Cilj nakupa novih vozil je zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10, posredni cilj pa je s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Spodbude so višje za vozila z okolju prijaznejšim pogonom. Tako višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 150.000,00 EUR za posamezno dizelsko in bencinsko vozilo oziroma ne več kot 200.000,00 EUR za posamezno vozilo na plinski, električni ali hibridni pogon.


Javni poziv 58ONS16 je namenjen kreditiranju gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena (vrtcev, šol, telovadnic, knjižnic, muzejev itd.), ki jih v celoti izvajajo in financirajo občine. Energijska učinkovitost stavb, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora v segmentu računske rabe energije za ogrevanje znašati Qh ≤ 6 kWh/m3a. S tem javni poziv vključuje enake toplotno-tehnične zahteve kot javni poziv 40SUBLS16, ki za gradnjo tovrstnih stavb občinam že nudi nepovratne finančne spodbude. Nov javni poziv tako dopolnjuje možnost financiranja gradnje tovrstnih stavb tistim lokalnim skupnostim, ki za izvedbo naložbe nimajo dovolj lastnih sredstev. Rok za zaključek naložbe znaša tri leta. Novost tokratnega poziva je bolj ugodna obrestna mera, ki je trimesečni EURIBOR + 0,0 %. Kredit za gradnjo omenjenih stavb lahko znaša do 85 % upravičenih stroškov naložbe, vendar največ 3 milijone EUR.

V okviru novega javnega poziva 43SUB-MORS16 so na voljo nepovratne finančne spodbude za naložbe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti. Namen dodeljenih sredstev, zbranih na podlagi Energetskega zakona (EZ-1), bo prispevati k zmanjšanju rabe energije, ki je potrebna za obratovanje tovrstnih stavb. Podprte so naložbe v prenove, po katerih izračunana potrebna toplota za ogrevanje stavb ne bo presegala 25 kWh/m2a. Poleg tega bodo morali v stavbah zagotoviti, da se najmanj 50 % letne dovedene energije pokrije iz obnovljivih virov energije, razen dopustnih izjem, skladnih s predpisi, ki urejajo to področje. Nepovratne finančne spodbude je možno pridobiti za do 40 % upravičenih stroškov naložbe.


Javni pozivi in vsa dokumentacija za prijavo so na voljo na spletni strani Eko sklada in Portala Energetika. Vsi javni poziv bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika