Novica

Objavljeno javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost, Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

Prvi rok za oddajo vlog je 27. 2. 2023.

V skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2), poglavje 1.2.3. Opis reform in investicij se bodo v okviru naložb izvajale energetske prenove stavb javnega sektorja, ki so izjemnega upravnega in družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19 in spadajo v enega izmed štirih sklopov po namembnosti stavb:

  • sklop 1: Stavbe, ki so namenjene vzgojno izobraževalnim procesom in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • sklop 2: Stavbe, ki so namenjene zagotavljanju kulturnih dejavnosti in varovanja kulturnih dobrin in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • sklop 3: Stavbe, ki so namenjene za izvajanje tistih upravnih dejavnosti, katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • sklop 4: Stavbe, ki so namenjene izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi, okolja in premoženja in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja.

V okviru naložbe so lahko vključene le celovite prenove stavb, ki so v celoti v lasti Republike Slovenije in/ali osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je zgolj Republika Slovenija, in ki so v okviru okrevanja po COVID-19 posebnega upravnega ali družbenega pomena, ter zagotavljajo optimalno delovanje v primeru ponovitve izrednih situacij v državi, kot je epidemija.

Nosilni organi v okviru tega Povabila so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za kulturo.

Za ukrep energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2), je za energetsko prenovo namenjenih 48,02 mio EUR, z vključenimi drugimi smiselnimi ukrepi v maksimalnem deležu 9 % (4,32 mio EUR), ter dodatno 18,03 mio EUR za statično prenovo.

Upravičeni stroški energetske prenove stavb bodo sofinancirani v znesku največ 537 EUR/m2 neto tlorisne površine stavb, ki so predmet projekta. V okviru teh upravičenih stroškov bo lahko sofinanciranih največ 9 % ostalih upravičenih stroškov (48,33 EUR/m2), namenjenih drugim smiselnim ukrepom za izboljšanje stanja stavbe v sklopu izvedbe energetske prenove. Upravičene stroške predstavljajo tudi morebitna dela, ki se nanašajo na statično prenovo v smislu izpolnjevanja oziroma v čim večji meri izboljšanja zahtev mehanske odpornosti in stabilnosti stavbe. Tovrstni upravičeni stroški se lahko sofinancirajo v vrednosti največ 202 EUR/m2 neto tlorisne površine stavb, ki so predmet projekta.

Prvi rok za oddajo vlog je 27. 2. 2023, drugi rok je 8. 5. 2023, tretji rok je 4. 9. 2023, četrti rok je 15. 1. 2024 in skrajni rok je 8. 4. 2024. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva prav tako objavljeni na istem spletnem naslovu.

Predlog projekta, izdelan v skladu z določili in navodili iz dokumentacije tega povabila, mora biti dostavljen na elektronska naslova gp.mzi@gov.si in mzi.pp-eps@gov.si z naslovom: Predlog projektov za uvrstitev na seznam energetske prenove stavb NOO, komponenta C1 K2 Oznaka: JP_EP_NOO_2022. V kolikor bo dokumentacija vloge presegala dovoljeno velikost pošiljanja po elektronski pošti, je potrebno slednjo posredovati v spletno odložišče velikih datotek SOVD z naslovom: Predlog projektov za uvrstitev na seznam energetske prenove stavb NOO, komponenta C1 K2, Oznaka: JP_EP_NOO_2022.

Povezava na javno povabilo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika