Novica

Obvestilo o izvajanju strokovnega nadzora nad izdanimi energetskimi izkaznicami

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

V skladu s 347. členom Energetskega zakona (EZ-1) Ministrstvo za infrastrukturo izvaja redni strokovni nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami.

Ključni namen nadzora je skrbeti za kvaliteto ukrepa energetskih izkaznic.

V skladu s tretjim odstavkom 347. člena Energetskega zakona (EZ-1) strokovni nadzor obsega preverjanje podatkov o stavbi oziroma sistemu, vhodnih podatkov in rezultatov energetske izkaznice oziroma poročila o pregledu ter priporočil.

Skladno s prvim odstavkom 20. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/14) (v nadaljevanju: pravilnik) v okviru strokovnega nadzora nad izdanimi energetskimi izkaznicami ministrstvo, pristojno za energijo, nadzira, če izdajatelj ali neodvisni strokovnjak opravlja naloge v skladu s predpisi s področja energije in graditve objektov ter pravili stroke, tako da sta zagotovljeni kvaliteta in strokovnost opravljenih nalog.

V okviru strokovnega nadzora se na podlagi tretjega odstavka 20. člena pravilnika preverjajo posamezni sklopi podatkov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi in izdaji energetske izkaznice, ali drugi podatki energetske izkaznice (npr. izračun energijskih kazalnikov, uvrstitev energijskih kazalnikov v razrede in primernost danih priporočil). Za ta namen se lahko pregleda stavbo in naprave oziroma analizira podatke o stavbi in rabi energije.

V skladu s četrtim odstavkom 20. člena pravilnika izdajatelje pozivamo k sodelovanju pri strokovnem nadzoru.

Več o energetskih izkaznicah

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika