Novica

Odgovor Vlade RS glede nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o energetski učinkovitosti stavb

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je današnji 29. redni seji odgovorila na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Republika Slovenija je 28. 5. 2020 prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o energetski učinkovitosti stavb. Evropska komisija je v uradnem opominu zavzela stališče, da Republika Slovenija ni izpolnila vseh obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2018/844/EU, in poziva Vlado Republike Slovenije, da v skladu z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži svoje pripombe k temu stališču.

Vlada je dne 23. 7. 2020 sprejela sklep, s katerim je določila besedilo Predloga zakona o učinkoviti rabi energije in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Ta predlog zakona v celoti prenaša Direktivo 2018/844/EU v nacionalni pravni red. Predlog zakona bo v skladu z Ustavo RS in Poslovnikom Državnega zbora obravnavan v rednem zakonodajnem postopku.

Pričakujemo, da bo predlagani zakon sprejet najkasneje do meseca novembra 2020.

Takoj po sprejetju in objavi navedenega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije bo izvedena notifikacija tega predpisa z vnosom v notifikacijsko bazo Evropske komisije.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika