Novica

Podaljšanje dveh javnih razpisov s področja obnovljivih virov energije (JR DO OVE 2021, JR SE OVE 2021)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 60/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) in spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021). Spremembi prinašata dodaten rok za oddajo vlog v septembru 2022.

Skrajni rok za prijavo na razpis JR DO OVE 2021 je 1. 9. 2022.
Skrajni rok za prijavo na razpis JR SE OVE 2021 je 16. 9. 2022.

Predmet sofinanciranja v okviru javnega razpisa JR DO OVE 2021 so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih in mikro podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Preostala roka za oddajo vlog sta 2. 6. 2022 in 1. 9. 2022.

Predmet javnega razpisa JR SE OVE 2021 je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Upravičeni nameni za sofinanciranje so:

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW;
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje;
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Preostala roka za oddajo vlog sta 8. 6. 2022 in 16. 9. 2022.

Javna razpisa, ki ju financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov".

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika