Novica

Podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 17/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Sprememba prinaša dodaten rok za prijavo, in sicer lahko upravičenci zadnje vloge oddajo najkasneje do 8. 6. 2022.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 8. 6. 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni za sofinanciranje po javnem razpisu so:

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

pri čemer dejavnosti iz druge in tretje alineje predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve alineje na javni razpis.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij, znaša 9 milijonov EUR. Dodeljena sredstva odobrenih operacij morajo biti s strani upravičencev porabljena do konca oktobra 2023.

Sprememba javnega razpisa podaljšuje odprtje razpisa in dodaja nov skrajni rok za oddajo vlog v juniju 2022. Preostala roka za oddajo vlog sta 25. 2. 2022 in 8. 6. 2022. Sprememba javnega razpisa je objavljena v Uradnem listu RS dne 11. 2. 2022, št. 17/2022.

Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov".

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika