Novica

Pojasnila za pomoč pri pripravi seznama stavb oseb javnega sektorja za prenovo in graditev

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Na podlagi novelirane Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju bo Vlada Republike Slovenije enkrat letno na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, določila seznam stavb oseb javnega sektorja, primernih za energetsko prenovo, in graditev novih skoraj nič-energijskih stavb. Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo dodatna pojasnila ministrstvom pri sprejemanju odločitev glede primernosti uvrstitve projektov na seznam javnih stavb za prenovo in graditev, ki ga morajo vsako leto do začetka julija posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo.

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020) (v nadaljevanju: uredba), katere namen je med drugim tudi spodbuditi in pospešiti postopke priprave in izvedbe projektov graditve novih skoraj nič-energetskih javnih stavb ter projektov energetske prenove obstoječih javnih stavb, pri čemer bi slednji projekti pripomogli tudi k še izdatnejšemu črpanju sredstev evropske kohezijske politike. Z uredbo so se podrobneje opredelile osebe javnega sektorja, ki so zavezane za prenovo in graditev in določili kriteriji, na osnovi katerih bo Vlada RS enkrat letno s sklepom določila seznam stavb oseb javnega sektorja za prenovo in graditev. Uredba je začela veljati 13. 9. 2020.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 29. redni seji dne 27 .8. 2020 v okviru sprejemanja uredbe sprejela naslednji sklep:
»Ministrstva v roku 30 dni od začetka veljavnosti uredbe posredujejo ministrstvu, pristojnemu za energijo, seznam projektov za izvedbo prenove in graditve novih skoraj nič-energijskih stavb oseb javnega sektorja, ki ne dosegajo predpisanih minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.«

Seznam javnih stavb za prenovo in graditev bo v nadaljevanju predstavljal izhodišče v okviru programiranja novega večletnega finančnega okvira (VFO 2021-2027) in morebitnega oblikovanja obnovljivega sklada za financiranje prenov stavb ožjega javnega sektorja.

Ker je bilo na osnovi že prejetih seznamov stavb oseb javnega sektorja za energetsko prenovo in graditev ugotovljeno, da obstajajo nejasnosti glede njihove priprave, uporabe in namena, je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo s tem povezana dodatna pojasnila.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika