Novica

Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za oceno možnosti doseganja sinergijskih učinkov pri investicijah v gradnjo pametnih omrežij in širokopasovne infrastrukture

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji 115. redni seji seznanila s poročilom o dosedanjem delu Medresorske delovne skupine za oceno možnosti doseganja sinergijskih učinkov pri investicijah v gradnjo pametnih omrežij in širokopasovne infrastrukture z javnimi sredstvi ter sinergijskih učinkov medsektorske pomoči sektorju elektronskih komunikacij.

Vlada je sprejela sklep, da medresorska delovna skupina preneha delovati. Omenjena skupina bi sicer prenehala z delom, ko bi izpolnila naloge, ki so ji bile zadane ob ustanovitvi, vendar bodo cilji doseženi z zasebnimi sredstvi, zato se delo skupine lahko preneha predčasno.

Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da o ugotovitvah medresorske delovne skupine seznani upravljavca SDH, d.o.o., ter solastnike družbe Stelkom, d.o.o., HSE, d.o.o., distribucijskega operaterja in elektro-distribucijska podjetja.

Medresorska delovna skupina je iskala najboljše možnosti za skupno istočasno investiranje v pametna omrežja in širokopasovno infrastrukturo elektronskih komunikacij. Ugotovila je, da obstajajo priložnosti za nadaljnje koristno sodelovanje v okviru Sveta za razvoj informatike v državni upravi, ki koordinira in usklajuje investicijske projekte za infrastrukturo elektronskih komunikacij, financirane z javnimi sredstvi, z namenom doseganja sinergijskih učinkov, učinkovite uporabe javnih sredstev in zniževanja stroškov. Ugotovila je tudi, da imajo »infrastrukturni operaterji« (sistemski operater elektrike in plina, distribucijski operaterji elektrike in zemeljskega plina, železnica, ceste, telekomunikacije) v lasti optične povezave, ki niso v celoti izkoriščene. S stališča države je bolj racionalno, da se prednostno izkoristijo te povezave, preden se gradijo nove, zato pričakuje, da bi bilo mogoče telekomunikacijske povezave učinkoviteje tržiti znotraj podjetja, ki mu je to tudi sicer osnovna dejavnost.

Medresorska delovna skupina se je seznanila z namero Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da ustanovi stalno medresorsko koordinacijsko skupino za investicijske projekte v javno gospodarsko infrastrukturo, s ciljem iskanja sinergijskih učinkov, zniževanja stroškov in doseganja medsektorskih multiplikativnih razvojnih učinkov.

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika