Novica

Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Vlada RS je na današnji 41. redni seji prejela "Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)" in ga posredovala Državnemu zboru.

Državno zborski Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 7. nujni seji 9. 4. 2019 obravnaval zahtevo poslanske skupine Levice za sklic nujne seje odbora z naslovom »Poziv mladih za podnebno pravičnost« in med drugim sprejel sklep, da naj vlada o procesu priprave in sprejemanja Nacionalnega energetsko podnebnega načrta (NEPN) predloži poročilo Državnemu zboru do 31. avgusta 2019.

NEPN je strateški dokument, ki mora za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določiti cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE),energetska učinkovitost (URE), energetska varnost,  notranji trg energije ter na področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti.

Pripravljeno je "Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)". Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 je dolžna Slovenija do 31. decembra 2019 sprejeti NEPN predložiti Komisiji. Glede na številne in zahtevne aktivnosti in s konstruktivnim sodelovanjem vseh deležnikov ter uspešno in pravočasno zaključeno celovito presojo vplivov na okolje, bo sprejem NEPN mogoče doseči v prvi polovici 2020. Sprejet NEPN predstavlja pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v novi večletni finančni perspektivi, zato je kvalitetna priprava dokumenta ena od naših prioritet.

Prilagajanje podnebnim spremembam, prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki bi omogočal njegovo konkurenčnost in kakovost življenja prebivalstva ob dolgoročnem ohranjanju naravnih virov, zahteva spreminjanje proizvodnje in potrošnje v bolj trajnostne oblike. Osrednji cilj Slovenije je namreč do 2030 vsem zagotoviti kakovostno življenje. To je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika