Nacionalni energetski in podnebni načrt 2020


Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

  1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),

  2. Energetska učinkovitost,

  3. Energetska varnost,

  4. Notranji trg ter

  5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost.

 

 

 

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Preveden dokument s strani Evropske komisije:

 

SPLETNA PLATFORMA NEPN

SPLOŠNE INFORMACIJE DOGODKI IN POSVETOVANJA
Ozadje in obveznosti Slovenije Predhodno posvetovanje in dialog
Priprava osnutka NEPN Komunikacijske delavnice
Nadaljevanje priprave NEPN Zaključno posvetovanje in dialog
Odgovori na ključna vprašanja in kratek povzetek NEPN 4.0  
Kratka predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN 4.1  
Regionalno posvetovanje CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Iterativni proces s Komisijo  
   
JAVNO POSVETOVANJE GLEDE PRIPRAVE NEPN DOKUMENTI IN POVEZAVE
Predhodno posvetovanje in dialog Končni NEPN in strokovne podlage
Komunikacijske delavnice Spletne strani EK glede NEPN
Zaključno posvetovanje in dialog Priprava NEPN
Odprt poziv mladim in Gibanju Mladi za podnebno pravičnost Priprava CPVO
  Evalvacija priprave NEPN in CPVO
   

PREGLED AKTIVNOSTI PRIPRAVE NEPN IN CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO)

AKTIVNOST NEPN Stanje AKTIVNOST CPVO Stanje
Priprava osnutka NEPN in predložitev EK  31.12.2018 Obvestilo o nameri priprave NEPN 22.11.2018
Komunikacijske delavnice

 

Februar - Junij 2019

 

Odločba MOP o CPVO 4.1.2019
Predhodno posvetovanje in dialog  4.3. - 8.4.2019 Izbira izvajalca priprave okoljskega poročila - Konzorcij institucij pod vodstvom EIMV 12.7.2019
Osvežitev strokovnih podlag Junij 2019 Javni delavnici glede izhodišč za vsebinjenje 11. in 12.9.2019
Dopolnitev osnutka NEPN

Avgust

2019 (NEPN 4.0)

Priprava izhodišč za vsebinjenje in posvet z mnenjedajalci

 

24.10.2019
Priporočila EK 18.6.2019 Predložitev osnutka okoljskega poročila v mnenje MOP 13.11.2019
Regionalno posvetovanje (IT, AT,HU, HR in EK) 4.7.2019 Posvet z mnenjedajalci glede osnutka okoljskega poročila 21.11.2019

Poročilo Državnemu zboru o procesu priprave in sprejemanja NEPN

29.8.2019

Dopolnitev osnutka okoljskega poročila in osnutka NEPN 9.1.2020
Dopolnitev osnutka NEPN (4.1) 9.1.2020 Pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 17.1.2020
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila ter posvetovanje z javnostjo 17.1.- 16.2.2020 Javna razgrnitev dolpolnjenega osnutka NEPN in osnutka okoljskega poročila ter posvetovanje z javnostjo 17.1.- 16.2.2020
Zaključek pregleda pripomb javnosti in priprava nove verzije NEPN (5.0) 19. 2. 2020 Zaključek pregleda pripomb javnosti in priprava dopolnjenega okoljskega poročila 19. 2. 2020
Predložitev MOP-u in potrditev sprejemljivosti 21. 2. 2020 Predložitev MOP-u in potrditev sprejemljivosti 21. 2. 2020
Medresorsko usklajevanje Januar - Februar 2020    
Sprejem NEPN s strani Vlade Republike Slovenije 27. 2. 2020    
Predložitev NEPN Evropski komisiji 28. 2. 2020    

© 2012 - 2024 Portal Energetika