Novica

Poslovanje družb elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo poročilo o poslovanju družb elektrogospodarstva in premogovništva za leto 2014. Poročilo vsebuje informacije o količinskem prevzemu in oddaji električni energije ter proizvodnji premoga, informacije o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnosti družb na osnovi nerevidiranih izkazov poslovnega izida in bilance stanja, cenah električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju ter zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova dajatev v energetiki.

V letu 2014 so družbe elektrogospodarstva in premogovništva skupaj ustvarile za 181,5 mio EUR dobička in za 82,2 mio EUR izgube. Skupen rezultat poslovanja vseh družb elektrogospodarstva in premogovništva je dobiček v višini 99,4 mio EUR. Skupina HSE je v letu 2014 poslovala z dobičkom v višini 18,7 mio EUR, Skupina GEN pa z dobičkom v višini 24,7 mio EUR. Skupine družb za distribucijo električne energije so v letu 2014 so ustvarile dobiček v skupni višini 41,1 mio EUR. Operaterji (Borzen, ELES, SODO, Plinovodi) so v letu 2014 poslovali z dobičkom v skupni višini 23,5 mio EUR. V družbah elektrogospodarstva so v letu 2014 z izgubo poslovale družbe v Skupini HSE. Največjo izgubo v višini 27,5 mio EUR je pridelala družba Termoelektrarna Šoštanj, sledi družba Termoelektrarna Trbovlje z izgubo v višini 21,1 mio EUR. Družbe premogovništva so v letu 2014 ustvarile za 33,5 mio EUR izgube, od tega samo Premogovnik Velenje v višini 33,0 mio EUR.


V družbah elektrogospodarstva je bilo v letu 2014 povprečno 6.386 zaposlenih oz. 6 več kot v letu 2013. Povprečna bruto plača na zaposlenega v elektrogospodarstvu je v letu 2014 znašala 2.402 EUR in je bila za 3,0 % večja kot v letu 2013. V družbah premogovništva je bilo povprečno zaposlenih 1.524 delavcev, kar je 96 manj kot v letu 2013. Povprečna bruto plača na zaposlenega v premogovništvu je v letu 2014 znašala 2.374 EUR, kar je za 5,5 % več kot v letu 2013.


Skupni prevzem električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je v letu 2014 znašal 23.536 GWh, kar je 4,7 % več kot v letu 2013. Delež domače proizvodnje električne energije je bil 69,2 %, ostali prevzem je bil zagotovljen iz uvoza. Domača proizvodnja električne energije na javnem omrežju v Sloveniji s celotno proizvodnjo NEK je v letu 2014 znašala 16.282 GWh oz. 8,9 % več kot leto poprej. Uvoz električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je znašal 7.254 GWh oz. 3,6 % manj kot v letu 2013. Skupna neto poraba električne  energije na javnem omrežju v Sloveniji v letu 2014 je bila 12.719 GWh oz. 0,8 % manj kot v letu 2013. Od tega je poraba neposrednih odjemalcev znašala 2.033 GWh oz. 1,3 % več kot v letu 2013, poraba distribucijskih odjemalcev pa 10.323 GWh oz. 0,9 % manj kot v letu 2013. Izvoz električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je znašal 9.997 GWh oz. 13,5 % več kot v letu 2013. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2014 znašale 821 GWh oz. 3,3 % manj kot v predhodnem letu.


Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje je v letu 2014 znašala 33.854 TJ oz. 20,1 % manj kot v letu 2013.


Maloprodajna cena električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v povprečju v letu 2014 znašala 160,24 EUR/MWh, kar je enako kot v letu 2013. Neto cena standardnega gospodinjskega porabnika DC v Sloveniji je v drugi polovici leta 2014 dosegla 81,1 % raven cene EU28, končna maloprodajna cena pa 78,5 % raven cene EU28. Maloprodajna cena električne energije za povprečnega industrijskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2014 znašala 105,84 EUR/MWh, kar je 7,4 % več kot leta 2013. Neto cena standardnega industrijskega porabnika IC v Sloveniji je v drugi polovici leta 2014 dosegla 82,5 % raven cene EU28, končna maloprodajna cena pa 69,3 % raven cene EU28.


Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji  je v letu 2014 znašala 0,7013 EUR/Sm3, kar je 3,0 % manj kot v letu 2013. Neto cena standardnega gospodinjskega porabnika D2 v Sloveniji je v drugi polovici leta 2014 dosegla 84,0 % raven cene EU28, končna maloprodajna cena pa 88,1 % raven cene EU28. Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2014 znašala 0,4999 EUR/Sm3, kar je 9,8 % manj kot leta 2013. Neto cena standardnega industrijskega porabnika I3 v Sloveniji je v drugi polovici leta 2014 dosegla 112,4 % raven cene EU28, končna maloprodajna cena pa 120,0 % raven cene EU28.

 

Podrobnejše informacije so na voljo v letnem poročilu, ki je dostopno na povezavi.


Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika