economics personal statement columbia dissertation proquest custom university admission essay young thesis of phd in physical education business.gov.au business plan how to start my research paper warrior ethos essay help

Poslovanje družb elektrogospodarstva in premogovništva

V letnih poročilih o Poslovanju družb elektrogospodarstva in premogovništva so najprej prikazani količinski podatki o prevzeti in oddani električni energiji na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju ter proizvodnja in oddaja premoga v Premogovniku Velenje in Rudniku Trbovlje-Hrastnik. 

V drugem poglavju so prikazani podatki o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnostnem stanju družb na podlagi izkaza poslovnega izida in bilance stanja obravnavanega leta. Podatki o plačah in zaposlenih so primerjani s predhodnim letom, računovodski izkazi pa primerjani z gospodarskim načrtom. 

Tretje poglavje prikazuje strukturo cen električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji na področju gospodinjskega in industrijskega odjema v obravnavanem letu v primerjavi s predhodnim letom. Cene so prikazane za vse odjemne skupine skladno z mednarodno metodologijo za spremljanje cen električne energije in zemeljskega plina (Direktiva 2008/92/EC). Prikazano je tudi doseganje bruto in neto cene v Sloveniji glede na raven povprečne cene EU za tipičnega statističnega odjemalca.

Poročilo se zaključi s poglavjem "Energetske dajatve", ki zajema podatke o realizaciji zbranih in porabljenih sredstev iz naslova dajatev v energetiki:  prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) in prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE).

Podatki v letnih poročilih so prikazani tabelarično in grafično. Na koncu poročil so dodane še priloge s podrobnejšimi tabelaričnimi prikazi podatkov po posameznih družbah.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2020 Portal Energetika