Poslovanje družb elektrogospodarstva in premogovništva

V letnih poročilih o Poslovanju družb elektrogospodarstva in premogovništva so najprej prikazani količinski podatki o prevzeti in oddani električni energiji na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju ter proizvodnja in oddaja premoga v Premogovniku Velenje in Rudniku Trbovlje-Hrastnik. 

V drugem poglavju so prikazani podatki o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnostnem stanju družb na podlagi izkaza poslovnega izida in bilance stanja obravnavanega leta. Podatki o plačah in zaposlenih so primerjani s predhodnim letom, računovodski izkazi pa primerjani z gospodarskim načrtom. 

Tretje poglavje prikazuje strukturo cen električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji na področju gospodinjskega in industrijskega odjema v obravnavanem letu v primerjavi s predhodnim letom. Cene so prikazane za vse odjemne skupine skladno z mednarodno metodologijo za spremljanje cen električne energije in zemeljskega plina (Direktiva 2008/92/EC). Prikazano je tudi doseganje bruto in neto cene v Sloveniji glede na raven povprečne cene EU za tipičnega statističnega odjemalca.

Poročilo se zaključi s poglavjem "Energetske dajatve", ki zajema podatke o realizaciji zbranih in porabljenih sredstev iz naslova dajatev v energetiki:  prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) in prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE).

Podatki v letnih poročilih so prikazani tabelarično in grafično. Na koncu poročil so dodane še priloge s podrobnejšimi tabelaričnimi prikazi podatkov po posameznih družbah.


ARHIV POROČIL


© 2012 - 2024 Portal Energetika