Novica

Posodobljena evidenca stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo posodobljeno evidenco stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja, ki zajema stavbe za poslovno rabo s površino večjo od 250 m2. V evidenco je vključenih 447 stavb, čigar skupna tlorisna površina znaša 818.933 m2.

Vezano na Direktivo o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), ki določa, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 dalje letno prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja ali pa se sprejmejo alternativni stroškovno učinkoviti ukrepi, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb, je država dolžna pripraviti in objaviti popis teh stavb.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z ostalimi ministrstvi in drugimi relevantnimi državnimi organi posodobilo obstoječo evidenco ter jo objavilo na spletni strani.

V evidenci je posodobljeno število stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja ter njihova površina. Ministrstvo za infrastrukturo bo evidenco spremljalo ter jo posodabljalo tudi v prihodnje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika