Evidenca stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) v 5. členu določa, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 dalje letno prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja ali pa sprejmejo alternativni stroškovno učinkoviti ukrepi, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb. Država je dolžna pripraviti in objaviti popis teh stavb, ki mora vsebovati podatke o njihovi površini in energetski učinkovitosti.

Na ministrstvu, pristojnem za energijo, smo v skladu s tem pripravili evidenco, ki izhaja iz nacionalnega registra nepremičnin - katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Popis predstavlja stavbe, katerih lastnik je Republika Slovenija oz. pravna oseba, za katero predpostavljamo, da predstavlja lastništvo Republike Slovenije (ministrstva, skladi, zavodi,....) in pri katerih je vpisan upravljavec državnega premoženja v skladu z Uredbo o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Ur. l. RS, št. 121/2006 in 104/2013).

Od teh stavb so v skladu z določili direktive v evidenco vključene le stavbe za poslovno rabo s površino večjo od 250 m2. Energetska učinkovitost teh stavb je navedena kot ocena porabe primarne energije na m2 tlorisne površine. Pri oceni so se upoštevali starost, lastnosti in leto obnove ovoja stavbe.


Evidenca stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja, stanje na dan: 1. 1. 2017

Iz evidence izhaja, da znaša skupna tlorisna površina stavb ožjega javnega sektorja 782.158 m2.