Evidenca stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) v 5. členu določa, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 dalje letno prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja ali pa sprejmejo alternativni stroškovno učinkoviti ukrepi, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb. Država je dolžna pripraviti in objaviti popis teh stavb.

Na ministrstvu, pristojnem za energijo, smo v skladu s tem pripravili evidenco, ki  prvotno izhaja iz podatkov nacionalnega registra nepremičnin - katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Obstoječo evidenco smo sedaj v sodelovanju z ostalimi ministrstvi in drugimi relevantnimi državnimi organi posodobili. Popis predstavlja stavbe, katerih lastnik je Republika Slovenija oz. pravna oseba, za katero predpostavljamo, da predstavlja lastništvo Republike Slovenije (ministrstva, skladi, zavodi,....) in pri katerih je vpisan upravljavec državnega premoženja v skladu z Uredbo o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Ur. l. RS, št. 121/2006 in 104/2013).

Od teh stavb so v skladu z določili direktive v evidenco vključene le stavbe za poslovno rabo s površino večjo od 250 m2.


EVIDENCA - AKTUALNO STANJE 2023

Iz evidence izhaja, da znaša skupna tlorisna površina 539 stavb oziroma delov stavb ožjega javnega sektorja 966.210 m2.


EVIDENCA - ARHIV


© 2012 - 2023 Portal Energetika