Novica

Posodobljene Smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 metrov

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije objavilo posodobljeno verzijo smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov. Dokument vsebuje nadgrajene opredelitve podatkov za določanje potenciala, posodobljene kriterije za določanje vplivnega območja ter izboljšane postopke in metode za poročilo o dimenzioniranju plitvih geotermalnih sistemov.

Foto: GeoZS

Smernice predstavljajo priporočila glede načrtovanja velikosti zajetja plitve geotermalne energije, predhodnih raziskav, izbire najprimernejšega načina zajetja plitve geotermalne energije, pridobivanja dovoljenj, izpolnjevanja okoljskih zahtev, zagotavljanja usposobljenosti za vrtanje in izdelavo zajetja, priprav ponudb za vrtanje in izdelavo zajetja, izvedb vrtine in zajetja, preizkušanja in meritev, priprav dokumentacije za prevzem vrtine, načrta vzdrževanja vrtine ter priprav vrtine na morebitno opustitev delovanja.

Peta izdaja smernic iz januarja 2021 ima enako vsebinsko sestavo poglavij in osnovne zahteve, medtem ko so tehnični deli smernic dopolnjeni in nadgrajeni.

Na področju opredelitve podatkov za določanje potenciala plitve geotermalne energije so:

  • dopolnjene vsebine za načrtovanje velikosti zajetja plitve geotermalne energije;
  • dodani podrobnejši opis vsebin, ki so pomembne za določanje obsega geoloških in hidrogeoloških raziskav, izbire najprimernejšega načina zajetja plitve geotermalne energije, ocene rentabilnosti in tudi lažje pridobivanje dovoljenj (zlasti soglasij);
  • razširjen je seznam referenčnih dokumentov s posodobljenim standardom VDI 4640 Blatt 2:2019-06 Thermal use of the underground - Ground source heat pump systems in popravkom April 1, 2020, Corrigendum concerning standard VDI 4640 Part 2:2019-06;
  • vključene posodobitve glede na priporočila Harmoniziranih usmeritev za zakonsko ureditev in tehnološke postopke plitve geotermalne energije (GRETA, 2018);
  • dodan je pregled, kateri podatki so že danes dostopni in s kakšnimi omejitvami, glede na priporočene podatke iz Harmoniziranih usmeritev za zakonsko ureditev in tehnološke postopke plitve geotermalne energije (GRETA, 2018);
  • dopolnjeni poglavji 6.1 in 6.2 o vzdrževanju in kontroli geosond in vodnjakov;
  • nekoliko preimenovana določena poglavja z namenom, da je vsebinski list smernice bolj pregleden.

Posodobljene smernice vsebujejo dopolnjene kriterije za določanje vplivnega območja plitvih geotermalnih sistemov. Kriteriji temperaturnega in hidravličnega vplivnega območja so dodani za geosonde in vodnjake ter obrazloženi v obstoječem poglavju 4.4 o zaščitnih ukrepih pred škodljivimi vplivi in dveh dodanih podpoglavjih 4.4.2 in 4.4.4 o minimalnih odmikih za geosonde in vodnjake. V Sloveniji ti kriteriji še niso predpisani, gotovo pa bodo v prihodnje. Zaradi tega so podana priporočila, kako jih upoštevati. Dopolnjeni so še opisi za dopolnilne geološke in hidrogeološke raziskave, pričakovani rezultati dopolnilnih raziskav za določanje vplivnega območja ter pomembni podatki in priporočila za zanesljivo pridobitev vodnega soglasja.

V okviru postopkov in metod za poročilo o dimenzioniranju plitvih geotermalnih sistemov so dopolnjena poglavja o osnovnih energetskih podatkih (4.1) in o določanju potenciala plitve geotermalne energije (poglavje 4.2). Smernice imajo odslej podan tudi najenostavnejši način določanja velikosti potrebnega toplotnega izmenjevalnika, ki omogoča grobo primerjavo med vodoravnim in navpičnim zaprtim sistemom manjših moči do 30 kW ter vodnjakom. Izboljšana so poglavja 5.8 glede nadzora in spremljave vrtanja, vključno s spremljavo aktivacije in poskusnega črpanja, z dodanimi meritvami peskanja vodnjaka. Dopolnjeno je poglavje o premerih vrtanja. Z izvedbo filtrskega zasipa je dodan še kriterij po SIA 384/7 v poglavju 5.5.2 z naslovom Vodnjak – cevitev, filtrski zasip in aktivacija.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI; GeoZS


© 2012 - 2023 Portal Energetika