Plitva geotermalna energija

Foto: GeoZS

Skladno z Direktivo 2009/28/ES ima Slovenija obveznost do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež obnovljivih virov v rabi bruto končne energije, seveda ob omejitvi rasti porabe končne energije, uveljavitvi učinkovite rabe energije in ob intenzivni spodbudi rabe obnovljivih virov. Naravne danosti Slovenije, njena lega ter njena geološka in hidrogeološka zgradba tal nudijo velik potencial na področju izrabe obnovljivih virov.

Eden izmed pomembnih obnovljivih virov energije je tudi geotermalna energija. Prizadevati si moramo za še večjo uporabo tega obnovljivega in trajnostnega vira, saj je prisoten povsod in ves čas, je okoljsko varen ter ekonomsko rentabilen.

Odvisno od globine vrtanja, obstajata dve glavni možnosti geotermalne energije: plitva in globoka geotermalna energija.

Plitva geotermija je dejavnost, ki se ukvarja z izkoriščanjem zemljine toplote plitvo pod površjem. Meja med plitvo in globoko geotermijo ni natančno določena, vendar pa v dosedanji praksi v svetu velja meja nekje na globini 400 ali 300 metrov. V dosedanji praksi v Sloveniji globinska razmejitev še ni bila uporabljena, razen v primeru rudarskega zakona, kjer je za vrtine globlje od 300 metrov zahtevan rudarski projekt. Do globine 300 metrov se upošteva, da so tveganja pri tehnični izvedbi manjša in se ne zahteva rudarskega projekta.

 

SMERNICE ZA VRTANJE V PLITVI GEOTERMIJI

Geološki zavod republike Slovenije je v okviru programa dela za Ministrstvo za infrastrukturo pripravil osnutek Smernic za vrtanje v plitvi geotermiji. Smernice obsegajo vse vrtine za zajetja plitve geotermalne energije do globine 300 metrov tako za odprte kot zaprte sisteme; vodnjake (črpalne in ponikalne vrtine) in geosonde. 

Smernice predstavljajo priporočila glede načrtovanja velikosti zajetja plitve geotermalne energije, predhodnih raziskav, izbire najprimernejšega načina zajetja plitve geotermalne energije, pridobivanja dovoljenj, izpolnjevanja okoljskih zahtev, zagotavljanja usposobljenosti za vrtanje in izdelavo zajetja, priprav ponudb za vrtanje in izdelavo zajetja, izvedb vrtine in zajetja, preizkušanja in meritev, priprav dokumentacije za prevzem vrtine (garancija za dobro izvedbo del, pridobitev vodne pravice), načrta vzdrževanja vrtine ter priprav vrtine na morebitno začasno ali stalno opustitev delovanja.

Namen smernic je tudi olajšati postopek pridobivanja dovoljenj in spodbud, izboljšati evidenco geoloških in hidrogeoloških podatkov s slovenskega ozemlja, izboljšati evidenco rabe obnovljivih virov energije, prispevati k zmanjšanju stroškov zaradi tveganj in geoloških presenečenj, prispevati k izboljšanju kakovosti storitev izvedbe vrtin za zajetja plitve geotermalne energije, opremiti naročnika z ustreznimi podatki za naročanje storitev, informiranje naročnika o tem, katere podatke mora dobiti ob prevzemu vrtine, prispevati k zmanjšanju napak med obratovanjem ter opremiti izvajalce z jasnimi navodili in priporočili.


Javna predstavitev

Ljubljana, 24. 11. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije organiziralo predstavitev Smernic za vrtanje v plitvi geotermalni energiji do globine 300 metrov. Po predstavitvi je potekala razprava na temo dokumenta. Sporočilo za javnost


Javna obravnava

Ljubljana, 4. 5. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov, ki je odprt za javno obravnavo. Smernice se bodo kot osnutek priporočil do aprila 2017 uporabljale poskusno. V tem obdobju se bodo sprejemala vsa mnenja, predlogi in pripombe na gradivo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na osnutek dokumenta posreduje na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. junija 2016.

Osnutek dokumenta za javno obravnavo:

 

Nadaljnji koraki - okvirna časovnica:

  • Oktober, November 2016 - javna predstavitev in razprava
  • December 2016 - uskladitev popravkov ter dopolnitve
  • Januar, Feburar 2017 - formalna potrditev smernic in posredovane javnosti kot uradna priporočila za izvajanje vrtin v plitvi geotermiji