Novica

Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb širšega javnega sektorja v lasti države morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

  • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb" (Vlada RS),
  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) in
  • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Upravičenci za prijavo operacij so osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo.

Za izvedbo operacij prenov stavb širšega javnega sektorja po tem povabilu je na voljo ca 14,12 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2017, 2018 in 2019.

Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2019.

Prvi rok za oddajo vlog je 21. 4. 2017, drugi rok 19. 6. 2017, tretji rok 21. 8.2017 in skrajni rok 23. 10. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo mora posredniški organ oddati skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.

Vloge se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila povabila.

Več informacij


© 2012 - 2024 Portal Energetika