Novica

Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2019), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb širšega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

  • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in njena dopolnitev (Vlada RS),
  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) in
  • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Prijavitelj po tem povabilu je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Za izvedbo operacij prenov stavb širšega javnega sektorja po tem povabilu je na voljo ca 14,12 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2019, 2020 in 2021.

Prvi rok za oddajo vlog je 18. 3. 2019, drugi rok 20. 5. 2019, tretji rok 23. 9. 2019 in skrajni rok 25. 11. 2019. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.

Vloge se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila povabila.

Več informacij


© 2012 - 2022 Portal Energetika