Novica

Povečanje sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS št. 49/2023 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Po obdelavi zadnjih prijav na razpis se povišujejo razpisana nepovratna sredstva za dodatnih 5,3 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni za sofinanciranje po javnem razpisu so:

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Zaradi povečanega števila prijav na razpis je bilo po obdelavi prijav za zadnje odpiranje ugotovljeno, da vsota upravičenih stroškov iz prispelih vlog presega trenutno razpoložljiva sredstva. Z namenom omogočitve sofinanciranja operacij za vse prispele vloge Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo povišuje javna sredstva na razpisu. Nova skupna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v obdobju 2021 do 2023, znaša 67,64 milijonov EUR. Dodeljena sredstva odobrenih operacij morajo biti s strani upravičencev porabljena do konca oktobra 2023.

Dodatne prijave na javni razpis sicer niso več mogoče, ker je razpis zaključen.

Javni razpis, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov".

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika