Novica

Poziv ministrstva mladim in gibanju Mladi za podnebno pravičnost

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Na ministrstvu podpiramo cilj dolgoročne strategije Evropske unije prevzema vodilne vloge v globalnih podnebnih ukrepih in oblikovanja vizije, ki lahko s socialno pravičnim prehodom na stroškovno učinkovit način do leta 2050 doseže ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov. Mlade vabimo, da se aktivno vključijo v razpravo glede priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Spoštovani mladi,

15. marca 2019 ste nam posredovali jasno sporočilo, da vam ni vseeno za prihodnost planeta, človeške in drugih vrst, ter da je treba ukrepati takoj, če želimo v čim večji meri preprečiti uničujoče učinke podnebnih sprememb, ki se že dogajajo.

Želimo vam sporočiti, da smo vas na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer vodimo pripravo celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) do 2030 (s pogledom do 2040), jasno slišali.

Na ministrstvu podpiramo cilj dolgoročne strategije potrditi zavezo Evropske unije (EU), da prevzame vodilno vlogo v globalnih podnebnih ukrepih, in oblikovanje vizije, ki lahko s socialno pravičnim prehodom na stroškovno učinkovit način do leta 2050 doseže ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov.

Prepričani smo, da Slovenija potrebuje temeljito, odkrito in predvsem celovito razpravo, v kateri moramo določiti smer energetske in podnebne politike Slovenije in njen prispevek na ravni EU. Podnebne spremembe in z njimi povezana raba energije predstavljajo izjemno kompleksen pojav in problem, ki presega lokalno, nacionalno in regionalno raven ter ga nikakor ne moremo reševati parcialno. V razpravo je nujno vključevanje najširšega kroga deležnikov, saj bo sodelovanje osrednji element uresničevanja politik in ukrepov, za katere se bomo odločili.

Ključni v tem procesu boste mladi. Vi boste namreč tukaj leta 2050 in vi boste v vedno večji meri tisti, ki boste nosilec spremembe razvojne in okoljske paradigme, ki je nujna, če želimo učinkovito odgovoriti na globalne energetske in podnebne izzive. To je tako izzive, ki smo jih že prepoznali, kot tudi izzive, ki nas v bližnji ali daljni prihodnosti še čakajo. Pri tem se moramo zavedati, da lahko predstavljamo vsi tako del rešitve kot tudi del problema.
 
Leto 2019 bo za Slovenijo in EU izjemno pomembno pri določanju naše prihodnje poti. Skladno z Opens external link in new windowUredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, ki je začela veljati 24. decembra 2018, smo države članice EU dolžne pripraviti že omenjeni NEPN in dolgoročno strategijo za zniževanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050.

Na Ministrstvu za infrastrukturo sprejemamo vaš apel in vas vabimo, da se aktivno vključite v razpravo glede priprave NEPN-a.

Pri tem želimo poudariti, da mora razprava o naši prihodnosti kot tudi politike in ukrepi, ki bodo sledili, temeljiti na zadnjih in čim bolj celovitih strokovnih in znanstvenih podlagah. Poleg dokumentov, ki so bistveni za odločanje na mednarodni ravni in jih npr. pripravlja Medvladna skupina za podnebne spremembe (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), bodo za Slovenijo ključne strokovne podlage, ki jih, tako za potrebe priprave NEPN-a kot tudi za oblikovanje nacionalne dolgoročne strategije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050, pripravlja konzorcij institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«. Prvi preliminarni izračuni so  bili predstavljeni v mesecu aprilu, končne izračune pa pričakujemo v mesecu juniju. Slednji bodo celovito in ustrezno upoštevali značilne razmere v Sloveniji, ki jih preprosto ne moremo spregledati pri oblikovanju naše prihodnje energetske in podnebne politike, če želimo zagotoviti pravično porazdelitev bremen ter družbeno sprejemljiv in pravičen prehod na trajnostno nizkoogljično gospodarstvo.

Upamo, da ponujeni izziv sprejmete in se vključite v razpravo in oblikovanje naše energetske in podnebne prihodnosti in, kar je najpomembneje, v izvajanje sprememb, za katere se bomo odločili s ciljem, da postanemo ogljično nevtralni do leta 2050.
 
Na Ministrstvu za infrastrukturo se veselimo prihodnje razprave, za katero želimo, kot smo že zapisali zgoraj, da bi bila vključujoča, odprta in predvsem celovita, na podlagi strokovnih podlag, in s ciljem preučiti vse pomembne okoliščine ter si skladno z njimi zastaviti kar najbolj ambiciozno, a hkrati realno energetsko in podnebno vizijo in cilje na vseh razsežnostih energetske unije.

Celoten dopis Ministrstva za infrastrukturo

Vir:MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika