Novica

Predlog novele energetskega zakona EZ-1 v javni obravnavi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ker je Vlada Republike Slovenije v maju 2013 iz zakonodajnega postopka umaknila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-F) je pristojno ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo predlog novega Energetskega zakona (EZ-1), ki na sodoben način ureja področje energetike ter v celoti implementira pravo Evropske skupnosti (direktive in uredbe) s področja tretjega energetskega svežnja v nacionalno zakonodajo. Predlog zakona EZ-1 je nadgradnja predloge zakona, ki je v drugi polovici leta 2011 že prestal javno obravnavo, zato je tokratna javna obravnava skrajšana na 14 dni. Zainteresirana javnost ima možnost podati stališča in pripombe na predlog zakona do vključno 05. julija 2013.

Rok za pripombe na predlog zakona EZ-1 v okviru javne obravnave je podaljšan do vključno 05. julija 2013.

Predlog Energetskega zakona prenaša v slovenski pravni red delno ali v celoti deset direktiv in šest uredb Evropske komisije, največ iz tretjega energetskega svežnja, uskladitev z Direktivo 2009/28 glede na pisni opomin in obrazloženo mnenje Evropske komisije, ureja razmerja v povezavi z uredbami, odpravlja pomanjkljive opredelitve glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter notranja usklajuje zakon glede na predlagane spremembe. Je eden najobsežnejših predlogov zakona v vsej slovenski zakonodajni zgodovini, saj vsebuje preko 560 členov.

Vsebina Energetskega zakona je bila že dvakrat v javni obravnavi in sicer prvič v drugi polovici leta 2011 kot besedilo EZ-1 in drugič oktobra 2012 kot Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-F). 


Novo besedilo EZ-1, ki ga pošiljamo v ponovno javno obravnavo, je v največji meri dopolnjeno s priporočili in predlogi zainteresirane javnosti iz obeh javnih obravnav. Ponovna javna obravnava je potrebna zaradi vključitve vsebin, ki so bile naknadno vključene v besedilo zakona in sicer tokratni predlog EZ-1 dodatno prenaša besedilo:

 • Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Besedilo velja za EGP)

ter predpisuje določbe o določitvi pristojnega organa in kazenske sankcije za izvajanje:

 • Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (Besedilo velja za EGP),
 • Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta  z dne 17. aprila 2013  o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009.

Novi zakon je razdeljen na devet posameznih delov in sicer:

 1. uvodne določbe zakona,
 2. električna energija,
 3. zemeljski plin,
 4. toplota in drugi energetski plini iz zaključenih distribucijskih sistemov,
 5. tekoča goriva
 6. energijska učinkovitost in obnovljivi viri energije,
 7. skupne določbe
 8. transport ogljikovega dioksida
 9. kazenske določbe.  

Zakon se zaključi se s prehodnimi in končnimi določbami.

Zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energijske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav in ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Regulatorne agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.


Na predlog novega Energetskega zakona EZ-1 je odprta javna obravnava. Zainteresirana javnosti lahko poda svoja stališča in pripombe na predlog zakona izključno na predpisanem obrazcu za pripombe, ki jih sprejemamo na  e-naslov: mzip.energija(at)gov.si  do vključno 05. julija 2013 (podaljšan rok javne obravnave).


Predlog Energetskega zakona (EZ-1) za javno obravnavo

 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika