Novica

Predstavitev zaključkov vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov NEPN na okolje

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V Ljubljani je 24. oktobra 2019 potekala predstavitev ključnih vsebin, ki bodo obravnavane v osnutku okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Na posvetu so predstavniki konzorcija pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) predstavili predpostavke in predvidene ukrepe v dopolnjenem osnutku NEPN, ocene pomembnosti potencialnih vplivov posameznih ukrepov in proces priprave in sprejema NEPN in okoljskega poročila.

Predstavitev zaključkov vsebinjenja in ključnih vsebin, ki bodo obravnavane v osnutku okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), je potekala 24. oktobra ob 13.00, v veliki dvorani, IV. nadstropje, Agencije RS za okolje (ARSO), Vojkova 1a, v Ljubljani.

Namen predstavitve, na katero so bili vabljeni mnenjedajalci in organizacije s statusom stranskega udeleženca, je bil tudi končen posvet o ključnih vsebinah, ki jih je treba obravnavati v okoljskem poročilu. Na posvetu so najprej predstavniki konzorcija pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), ki zagotavlja strokovno podporo v procesu priprave osnutka okoljskega poročila, kratko predstavili predpostavke in predvidene ukrepe v dopolnjenem osnutku NEPN, nato so sledile predstavitve ocen pomembnosti potencialnih vplivov posameznih ukrepov, procesa priprave in sprejema NEPN in okoljskega poročila ter problemov in izzivov pri pripravi osnutka okoljskega poročila. V drugem delu posveta je sledila razprava, v kateri so udeleženci izpostavili pripombe in predloge glede zaključkov vsebinjenja. Na posvetu je sodelovalo 26 udeležencev.

Zaključki vsebinjenja bodo skladno s prejetimi pripombami in predlogi deležnikov na posvetu in mnenjem Ministrstva za okolje in prostor dopolnjeni ter objavljeni na spletni strani NEPN.

Najkasneje v prvem tednu novembra bo na podlagi izhodišč za vsebinjenje in zaključkov posveta pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki bo posredovan na MOP v mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (ZVO-1, 42. člen). Vzporedno bo predvidoma 12. novembra 2019 potekala predstavitev osnutka okoljskega poročila in ponoven posvet z mnenjedajalci in organizacijami, ki imajo status stranskega udeleženca, kar bo služilo kot izhodišče za dopolnitev osnutka okoljskega poročila.

MZI je v mesecu oktobru posodobilo spletne strani NEPN glede poteka celovite presoje vplivov na okolje. Posodobljene vsebine so dostopne na spletni strani NEPN. Več informacij

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podane pripombe vljudno zahvaljujemo.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika