Celovita presoja vplivov na okolje

22. novembra 2018 je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) skladno z določbami 40. člena Zakona o varstvu okolja obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave NEPN.

4. januarja 2019 je s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) prejelo odločbo št. 35409-412/2018/9, da je v postopku priprave NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja.

MZI bo tako skladno z ZVO-1 (41. člen) zagotovilo okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.

V postopek celovite presoje vplivov na okolje so se kot stranski udeleženci do dne 11. 9. 2019 vključili:

 • Društvo za proučevanje rib Slovenije;
 • Zveza društev Moja Mura;
 • Muzej norosti;
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • Focus, društvo za sonaravni razvoj
 • Prihodnost, društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja;
 • Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC;
 • Zveza ekoloških gibanj Slovenije.

  Izbira pripravljalca okoljskega poročila

  Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je že novembra 2018 prek "Programa EU za podporo strukturnim reformam" zaprosilo Komisijo za tehnično pomoč pri pripravi osnutka okoljskega poročila. Na podlagi pravočasne predložitve osnutka NEPN je Slovenija pridobila tehnično pomoč in MZI je skupaj s službami Komisije uskladil razpis za pripravo osnutka okoljskega poročila.

  Postopek izbire pripravljavca osnutka okoljskega poročila je neodvisno vodila Komisija ter izbrala in dne 12. julija 2019 podpisala pogodbo za pripravo osnutka okoljskega poročila s konzorcijem institucij:

  • Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo (vodja),
  • ZaVita, svetovanje, d. o. o.,
  • STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.

  Pogodba med pripravljavcem osnutka okoljskega poročila in Komisijo, ki je bila podpisana dne 12. 7. 2019, predstavlja pravno podlago za začetek procesa priprave osnutka okoljskega poročila in med drugim predvideva, da bo pripravljavec osnutka okoljskega poročila:

  • v roku 6 tednov od podpisa pogodbe pripravil in predstavil izhodišča za pripravo osnutka okoljskega poročila in
  • v roku 12 tednov od podpisa pogodbe pripravil osnutek okoljskega poročila.

  POTEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

  Postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se bo izvajal po določilih ZVO-1, Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZON) in Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).

  CPVO bo potekal v več korakih (ažurne informacije bodo sproti objavljene na spletnih podstraneh spodaj):

  1. Priprava izhodišč za vsebinjenje in posvetovanje

  2. Priprava osnutka okoljskega poročila in posvetovanje

  3. Pridobitev mnenja MOP o ustreznosti osnutka okoljskega poročila

  4. Javna razgrnitev osnutka okoljskega poročila, posvetovanje z javnostjo in dopolnitev osnutka okoljskega poročila

  5. Sodelovanje držav članic v primeru čezmejnih vplivov

  6. Odločitev MOP o sprejemljivosti dopolnjenega okoljskega poročila


  Slika: Proces priprave NEPN in okoljske presoje z možnostjo vključevanja deležnikov (okvirni pregled)

  MZI bolj podrobno predstavitev procesa priprave NEPN in okoljske presoje z možnostjo vključevanja deležnikov podaja sproti na ciljnih posvetih in delavnicah z različnimi deležniki ter jo ustrezno prilagaja aktivnostim. Bolj podroben pregled iz dne 22. oktobra 2019 je na voljo prek povezave spodaj.

  MZI je 25. septembra 2019 prejelo dopis Društva za proučevanje rib Slovenije »Poziv Ministrstvu za infrastrukturo k odgovorom na pripombe DPRS posredovane v okviru predhodnega posvetovanja glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije, št. dokumenta DPRS-2018-053-O-14 z dne 8. 4. 2019«. MZI je odgovor DPRS pripravilo in posredovalo 4. 10. 2019 (spodaj dopis DPRS in odgovor ministrstva).


  © 2012 - 2024 Portal Energetika