Novica

Predstavljena izhodšča za nacionalni energetski in podnebni načrt

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je člane Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor povabila na predstavitev izhodišč in prvih rezultatov projekcij celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Predstavitve so se udeležili še minister za okolje in prostor Simon Zajc, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojmir Urlep, državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti in državni sekretar na MZI Bojan Kumer.

Konzorcij institucij pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan, ki MZI zagotavlja strokovno in tehnično podporo, je predstavil prve rezultate projekcij NEPN, čemur je sledila odprta razprava. Ministrica je izpostavila pomembnost transparentnosti procesa priprave NEPN kot osrednjega srednjeročnega dokumenta (do 2030 in s pogledom do 2040), ki bo skupaj z dolgoročno strategijo zmanjševanja toplogrednih plinov (do leta 2050) določil okvir energetske in podnebne politike Slovenije na srednji in dolgi rok, ter tvorno sodelovanje vseh deležnikov in javnosti.

Strokovne podlage za pripravo obeh dokumentov, ki jih posodablja konzorcij institucij pod vodstvom IJS, bodo pokazale, katere so ključne posebnosti in okoliščine, ki jih mora Slovenija upoštevati pri določanju energetskih in podnebnih ciljev ter oblikovanju in izvajanju ambiciozne, a uresničljive dolgoročne energetske in podnebne politike. Predstavitev je objavljena na spletni strani NEPN.

Slovenija je s pripravo NEPN pričela oktobra 2017, ko je Vlada RS ustanovila medresorska delovna skupina (MDS) za pripravo NEPN, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za energijo (MZI).

V mesecu juniju 2019 bo konzorcij institucij pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan pripravil celovito osvežitev strokovnih podlag in predlog posodobitve osnutka NEPN. Hkrati Slovenija enako kot druge države članice pričakuje še priporočila Komisije, ki jih bomo v največji možni meri vključili v posodobitev osnutka NEPN, in pričetek priprave osnutka okoljskega poročila glede NEPN (tj. celovite presoje vplivov na okolje). Izbira pripravljavca osnutka okoljskega poročila poteka pod okriljem Komisije, saj je ministrstvo za ta namen pridobilo finančna sredstva iz naslova tehnične pomoči. Ocenjujemo da bo v primeru uspešno zaključenih postopkov na strani Komisije, prišlo do podpisa pogodbe do konca junija 2019.

Ministrstvo bo zainteresirano javnost o vseh aktivnostih priprave strateškega dokumenta sproti obveščalo preko spletne strani NEPN.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika