Novica

Pregled investicijskih vlaganj v energetsko infrastrukturo v letu 2012

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno "Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2012". Investicijska vlaganja so bila namenjena izgradnji novih energetskih objektov in posodabljanju obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti s ciljem zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo, premogom in plinom.

Plan investicij za leto 2012 je znašal 930 mio EUR. V družbah, ki so zajete v poročilu je bilo za nove investicije in rekonstrukcije namenjenih 694 mio EUR, kar predstavlja 75 % realizacijo investicij glede na investicijske načrte družb. V primerjavi s predhodnim letom 2011, je bila realizacija investicij v letu 2012 za 8 % nižja. Najpomembnejši finančni viri za realizacijo investicij so bili krediti (61 %), amortizacija (27 %), drugi lastni viri (11 %) in ostali viri (1 %).


Med družbami, ki so v letu 2012 namenile največ sredstev za investicije so bile družbe: TEŠ d.o.o. 353,4 mio EUR, ELES d.o.o. 67,9 mio EUR, NEK 58,3 mio EUR, Plinovodi d.o.o. 38,1 mio EUR in DEM 22,6 mio EUR.


Največji energetski projekt v Republiki Sloveniji je gradnja Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj. Skupna vrednost objekta Blok 6 iz Noveliranega investicijskega programa Rev. 5 znaša 1.302,5 mio EUR. Za leto 2012 je bilo planiranih 374,6 mio EUR, investiranih pa je bilo 351,5 mio EUR, od tega 330,3 mio EUR kreditov, 15,1 mio EUR virov iz naslova amortizacije in 6,1 mio EUR iz naslova drugih lastnih sredstev.


V nadaljevanju so prikazane največje investicije, ki so bile izvedene v letu 2012 v posameznih družbah.

V družbah skupine HSE so bile v letu 2012 realizirane naslednje večje investicije:

 • HSE d.o.o. – srednja Sava 0,7 mio EUR, IT infrastruktura 0,6 mio EUR;
 • HESS d.o.o. – HE Krško 9,2 mio EUR, HE Brežice 1,6 mio EUR, HE Mokrice 0,8 mio EUR;
 • DEM d.o.o. – Aneks k poslovni stavbi - OCV III izgradnja 4,7 mio EUR, rekonstrukcije 3,8 mio EUR, obnova jezu Markovci in izgradnja MHE 2,2 mio EUR, izgradnja ČHE Kozjak 1,1 mio EUR, Sončni park Zlatoličje 1,1 mio EUR;
 • SENG – rekonstrukcija II. faza HE Doblar I, Plave I 6,3 mio EUR, drobne investicije 0,4 mio EUR;
 • TEŠ – Blok 6 - 351,5 mio EUR - po postavkah - glavna tehnološka oprema 274,7 mio EUR, RDP 31,7 mio EUR, stroški financiranja 21,0 mio EUR, gradbena dela na pomožnih objektih 8,4 mio EUR, pripravljalna dela 6,3 mio EUR, hladilni sistem 5,0 mio EUR, stroški investitorja 3,5 mio EUR, ostala gradbena dela in oprema 0,9 mio EUR. Realizacija 2012 predstavlja 94 % načrtovanih vlaganj za leto 2012. Do konca leta 2012 je bilo v investicijo nadomestnega bloka vloženo 903,5 mio EUR;
 • TET – vlaganja v zanesljivost proizvodnje 0,7 mio EUR;
 • PV – oprema za odkope 8,4 mio EUR, oprema za pripravska delovišča 4,5 mio EUR, gradbeni objekti jama 3,8 mio EUR, gradbeni objekti zunaj 2,2 mio EUR.

V družbah skupine GEN ENERGIJA so bile v letu 2012 realizirane naslednje večje investicije:

 • Gen energija d.o.o. – razširitev proizvodnih zmogljivosti NEK - odkup zemljišč 2,5 mio EUR, dokapitalizacija družbe GEN-I 2,0 mio EUR;
 • SEL – zamenjava in posodobitev relejne zaščite HE Vrhovo 0,5 mio EUR, nadgradnja sistema vodenja vseh HE 0,4 mio EUR, zamenjava tlačne naprave za potrebe pretočnih polj HE Mavčiče 0,2 mio EUR;
 • TEB – rekonstrukcija črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda 5,2 mio EUR;
 • NEK – izboljšava AC varnostnega napajanja 14,0 mio EUR, zamenjava reaktorske glave 12,0 mio EUR, zamenjava rotorja glavnega generatorja 10,1 mio EUR, optimizacija RTD obvodnih linij 4,0 mio EUR, varnostna nadgradnja CVFS in PAR 2,2 mio EUR, dodatna zaščitna, komunikacijska in merilna oprema 1,2 mio EUR.

V petih družbah za distribucijo električne energije so bile v letu 2012 realizirane investicije v skupni višini 87,4 mio EUR, od tega je bilo za nove investicije porabljeno 53,8 mio EUR ter za rekonstrukcije 33,6 mio EUR. Realizacija je prikazana za vsako družbo posebej po naslednjih skupinah: objekti 110 kV, objekti SN, objekti NN, sekundarna oprema in dokumentacija ter neenergetske investicije potrebne za izvajanje gospodarske javne službe. Na distribucijskem omrežju so se izvajale naložbe v objekte za povečanje razpoložljive moči distribucijskega omrežja na podlagi izdanih elektroenergetskih soglasij in pogodbenih obveznosti ter naložbe za izboljšanje napetostnih razmer in zagotovitev dobave električne energije pri odjemalcih v skladu s predpisi.


V preostalih družbah so bile v letu 2012 realizirane naslednje večje investicije:

 • BORZEN – investicije v informacijski sistem 0,6 mio EUR;
 • ELES d.o.o. – sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 67,9 mio EUR, od tega za nove investicije 45,9 mio EUR in za rekonstrukcije 22,0 mio EUR. Večje investicije: DV 2X400 kV Beričevo-Krško DV+OPMG 23,6 mio, DV 2x110 kV Beričevo-Trbovlje DV+KV+OPGW 8,7 mio EUR, rekonstrukcija RTP Gorica 110 kV zbiralke in vključitev ČHE Avče 4,3 mio EUR, RTP 400/110 kV Krško 4,2 mio EUR, NEK 400 kV stikališče 3,0 mio EUR, rekonstrukcija RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica 2,9 mio EUR, tehnološka zgradba Beričevo 2,1 mio EUR;
 • SODO d.o.o. – sistemski operater distribucijskega omrežja – RTP 110/20 kV Potniški center, nabava TR 2 X 40 MVA 1,4 mio EUR;
 • PLINOVODI d.o.o. – sistemski operater plinskega prenosnega omrežja – M2/1 Rogaška Slatina-Trojane 29,6 mio EUR, nabava in obnova neopredmetenih in opredmetenih sredstev 2,5 mio EUR, dograditve omrežja 1,4 mio EUR.

Povezava na poročilo Pregled investicijskih vlaganj v letu 2012

   

© 2012 - 2023 Portal Energetika