Investicije v energetske objekte

Za učinkovito izvajanje aktivnosti proizvodnje, prenosa in distribucije energije je potrebno pravočasno razvojno načrtovanje ter izvajanje rekonstrukcij obstoječih in izgradnje novih objektov energetske infrastrukture. Osnovni cilj investicijskih vlaganj je zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z energijo.

Investicijska vlaganja so namenjena za izgradnjo novih energetskih objektov in posodobitev obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti.

Družbe so izvajale investicije na osnovi sprejetih letnih gospodarskih načrtov, ki so izdelani na podlagi dolgoročnih razvojnih načrtov. Družbe za proizvodnjo električne energije in pridobivanje premoga so letne načrte investicij izdelale na osnovi 10-letnih dolgoročnih razvojnih načrtov, ki so bili sprejeti na nadzornih organih družb. Operaterji omrežja – sistemski operater in distribucijski operater električne energije ter operater prenosnega sistema zemeljskega plina sprejmejo dolgoročne razvojne načrte vsaki dve leti.

V letnih poročilih o investicijskih vlaganjih je prikazan pregled realiziracije večjih investicij v posameznih družbah za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije in prenosa zemeljskega plina. V tekstualnem delu je predstavljen pregled in opis posameznih pomembnejših investicij, ki so bile izvedene v obravnavanem letu. V prilogah je prikazana realizacija investicij v obravnavanem letu glede na vir financiranja in primerjava z letnim gospodarskim načrtom.


ARHIV LETNIH POROČIL


STATISTIČNE ČASOVNE VRSTE


© 2012 - 2024 Portal Energetika