Novica

Pripravljen dopolnjen osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je okoljsko poročilo treba dopolniti, slednje celovito popravilo in dopolnilo. Dopolnjeno okoljsko poročilo je bilo danes posredovano na MOP.

Ministrstvo za infrastrukturo je 22. 12. 2020 na MOP posredovalo osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in okoljsko poročilo z vsemi prilogami. Dne 9. februarja 2021 je Ministrstvo za infrastrukturo prejelo mnenje MOP, da okoljsko poročilo ni ustrezno v segmentih zdravje ljudi, zrak in tla in ga je zato treba v 15 dneh dopolniti in popraviti.

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem institucij pod vodstvom Elektro inštituta Milan Vidmar, že v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja 2021 organiziralo vrsto dvostranskih usklajevanj z ministrstvi in organizacijami ter stranskimi udeleženci s ciljem ustrezno in celovito upoštevati njihova mnenja ter pripombe pri dopolnitvi in popravi okoljskega poročila. Vsa prejeta mnenja in pripombe so bile podrobno in pozorno preučene, okoljsko poročilo pa je bilo celovito dopolnjeno in popravljeno ter danes posredovano na MOP.

Ministrstvo za infrastrukturo se na tej točki zahvaljuje ministrstvom in organizacijam za njihove pripombe in do sedaj vložen napor, da se okoljsko poročilo ustrezno dopolni in popravi. Še posebej se Ministrstvo za infrastrukturo zahvaljuje stranskim udeležencem, društvom in nevladnim organizacijam Eko krog, Focus, Društvo Prihodnost in Umanotera, da so v kratkem času pripravili ter predstavili svoje pripombe in predloge, kar je omogočilo, da se je sam postopek dopolnitve okoljskega poročila hitreje in učinkoviteje nadaljeval.


Nadaljnji koraki
MOP bo dopolnjeno okoljsko poročilo posredovalo v mnenje ministrstvom in organizacijam, ki so zahtevale njegovo dopolnitev, in nato preučilo sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje ter o tem pripravilo pisno mnenje. Po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila bo Ministrstvo za infrastrukturo ustrezno dopolnilo in popravilo Strategijo skladno z ugotovitvami dopolnjenega okoljskega poročila. Javnosti bo nato omogočilo seznanitev s Strategijo in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ter zagotovilo njihovo javno obravnavo, skladno s 43. čl. ZVO-1.

Vse informacije glede priprave Strategije in njene celovite presoje vplivov na okolje ter vsi dokumenti so dostopni na spletni platformi Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika