Novica

Regionalno posvetovanje strokovnjakov NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V četrtek 4. julija 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani organiziralo regionalno posvetovanje s sosednjimi državami glede priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. V prvem delu srečanja so udeleženci obravnavali razsežnosti dekarbonizacije, energetske učinkovitosti ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti. V popoldanskem delu pa razpravi glede razsežnosti energetske varnosti in notranjega trga z energijo.

V razpravi so predstavniki držav in strokovnjaki potrdili interes za nadaljnje regionalno posvetovanje in sodelovanje.

Po Uredbi (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov so se države članice EU v procesu priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) namreč dolžne posvetovati s sosednjimi državami in opredeliti priložnosti za regionalno sodelovanje. Regionalnega posvetovanja, ki ga je organizirala Slovenija, so se udeležili predstavniki Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije ter Evropske komisije, predstavniki Italije pa so sodelovali prek videokonference.

Na slovenski strani so se dogodka udeležili predstavniki več ministrstev, tudi državna sekretarja iz Ministrstva za infrastrukturo, mag. Bojan Kumer, in Ministrstva za okolje in prostor, dr. Marko Maver. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki konzorcija NEPN pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki v procesu priprave NEPN zagotavlja strokovno in tehnično podporo.

V uvodnem nagovoru je državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo mag. Bojan Kumer izpostavil pomembnost sodelovanja v okviru priprave NEPN in možnost, da se pripravljavci in države učijo drug od drugega. Namen srečanja je bil, da se pripravljavci NEPN med seboj spoznajo, opravijo razpravo, posvetujejo in identificirajo skupne priložnosti za regionalno sodelovanje. Pozdravil je tudi prihod predstavnikov ostalih  ministrstev, saj prav tovrstna srečanja predstavljajo priložnost za iskanje skupnih, kompromisnih rešitev. Državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor dr. Marko Maver je v svojem govoru poudaril, da so v boju proti podnebnim spremembam potrebne celovite rešitve. Dejal je, da za dosego cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 potrebujemo ambiciozne cilje. Opozoril je, da za doseganje trajnostnega in podnebju prijaznega jutri potrebujemo tudi regionalno in multilateralno sodelovanje.

Po obeh uvodnih nagovorih so sledile predstavitve posameznih držav ter razprava o izzivih in priložnostih za regionalno sodelovanje. V prvem delu srečanja so se udeleženci posvetili razsežnostim dekarbonizacije, energetske učinkovitosti ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti. V popoldanskem delu srečanja pa so se udeleženci lotili še obravnave razsežnosti energetske varnosti in notranjega trga z energijo.

Predstavitve Italije, Avstrije, Madžarske, Slovenije in Evropske komisije so dostopne na spletni strani NEPN prek povezave: Regionalno sodelovanje.

V zaključni razpravi so predstavniki držav in strokovnjaki, ki sodelujejo v procesu priprave NEPN, potrdili interes za nadaljnje regionalno posvetovanje in sodelovanje. Pri tem so izpostavili predvsem priložnosti za posvetovanje, izmenjavo dobrih praks in sodelovanje na področju razvoja alternativnih goriv, še posebej na področju sintetičnih plinov, in prometa, projektov OVE in učinkovite rabe energije, majhnih otokov kot laboratorijev za intenzivno uvajanje OVE, pametnih omrežij, čezmejnih infrastrukturnih projektov, mehkih ukrepov na področju izobraževanja in ozaveščanja, učinkovitega združevanja trgov z električno energijo in upravljanja ter energetske revščine.

Udeleženci regionalnega posvetovanja so se dogovorili, da Slovenija pripravi povzetek izmenjave stališč in posvetovanja ter zbere in kratko razčleni izpostavljene skupne izzive in priložnosti za nadaljnje regionalno posvetovanje in sodelovanje, kar bo služilo tudi kot izhodišče za prihodnja bilateralna in multilateralna posvetovanja ter spodbujanje regionalnega sodelovanja med sodelujočimi državami.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika