Novica

Seznanitev Vlade RS z Osnutkom posodobitve NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Vlada RS se je na 55. redni seji seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga bo do 30. junija 2023 posredovala Evropski komisiji ter Državnemu zboru RS. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo do 30. junija 2024 predloži v obravnavo in sprejem končno verzijo posodobljenega NEPN. Osnutek NEPN bo po izdelanem čistopisu po seji Vlade RS javno objavljen na spletni platformi NEPN v zadnjem tednu junija 2023.

Vlada je 27. februarja 2020 sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (v nadaljnjem besedilu: NEPN), ki je bil pripravljen skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2018/1999).

S sprejemom NEPN je Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov na petih razsežnostih energetske unije, ki so tesno povezane in se vzajemno krepijo:

 • energetska varnost;
 • notranji trg energije;
 • energetska učinkovitost;
 • razogljičenje ter
 • raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 so države članice EU dolžne do 30. junija 2023 predložiti osnutek posodobljenega NEPN in nato do 30. junija 2024 sprejeti posodobljeni NEPN.

Skladno s tem je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, pristojno za področje energije (prej Ministrstvo za infrastrukturo), že v začetku leta 2022 pričelo z aktivnostmi za posodobitev NEPN, med drugim:

 • pridobljena je bila celovita strokovna tehnična podpora, ki jo zagotavlja konzorcij institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan« (spomladi 2022),
 • celovito je bila prenovljena spletna stran NEPN (poleti 2022),
 • pripravljen je bil okvirni načrt posvetovanja z javnostjo (poleti 2022),
 • izvajati se je začel postopek celovite presoje vplivov na okolje (poleti 2022),
 • pripravljeno je bilo Poročilo o izvajanju NEPN (za leto 2020) (poleti 2022),
 • odvilo se je prvo (preliminarno) posvetovanje z javnostjo glede ciljev in usmeritev posodobitve NEPN (jeseni 2022),
 • oblikovana je bila Medresorska delovna skupina za NEPN in Dolgoročno podnebno strategijo, ki je že začela z delom,
 • začela se je posodobitev strokovnih podlag (jeseni 2022),
 • pridobljena je bila celovita strokovna in tehnična podpora za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, ki jo zagotavlja konzorcij institucij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) (spomladi 2023),
 • opravljeno je bilo prvo celovito dvoletno poročanje Evropski komisiji o izvajanju NEPN in pripravljeno kratko poročilo (spomladi 2023),
 • pripravljen je bil Posvetovalni dokument – Scenariji posodobitve NEPN (spomladi 2023),
 • odvilo se je drugo posvetovanje z javnostjo glede scenarijev posodobitve NEPN (spomladi 2023),
 • opravljen je bil en krog medresorskega usklajevanja glede scenarijev posodobitve NEPN (s poudarkom na usmeritvah in ciljih),
 • pripravljen je bil prvi osnutek posodobitve NEPN, ki je predložen Vladi Republike Slovenije v seznanitev in bo skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 predložen Evropski komisiji do 30. junija 2023.

Ta prvi osnutek posodobitve NEPN vsebuje osnutek posodobitve strokovnih podlag (tj. 4. poglavje NEPN) in osnutek posodobitve usmeritev in ciljev NEPN (2. poglavje NEPN). Ta osnutek ne vsebuje osnutka posodobitve politik in ukrepov (3. poglavje NEPN) in ne prejudicira končne posodobitve NEPN.

Za namen programiranja ukrepov NEPN (3. poglavje NEPN) vsa ministrstva skrbno pretehtajo ukrepe v veljavnem NEPN, pri katerih sodelujejo, in do 30. junija 2023 Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo podajo celovit odziv, katere od teh ukrepov in v kakšni obliki ohraniti v posodobljenem NEPN, vključno s predlogi novih ukrepov, z namenom doseganja čim bolj ambicioznih energetskih in podnebnih ciljev do 2030. Na podlagi pridobljenih pripomb in predlogov, že prejetih pripomb iz posvetovanja z javnostjo in osnutkom posodobitve strokovnih podlag bo poleti in jeseni 2023 potekalo programiranje ukrepov posodobljenega NEPN. V povezavi s tem bo intenzivno medresorsko usklajevanje potekalo jeseni 2023 s ciljem, da se pripravi celovit osnutek posodobitve ciljev, politik in ukrepov NEPN (torej 2., 3. in 4. poglavja NEPN), na podlagi katerega bo potem mogoče začeti s pripravo okoljskega poročila.

Jeseni 2023 se predvideva posvetovanje s sosednjimi državami in do konca leta prejem priporočil s strani Evropske komisije. Posodobitev strokovnih podlag bo zaključena v začetku leta 2024. Spomladi tega leta bo zaključena celovita presoja vplivov na okolje, opravljeno bo tudi ponovno posvetovanje z javnostjo. Na podlagi teh aktivnosti in upoštevajoč predloge iz sprotnega posvetovanja z ministrstvi se bo osnutek posodobitve NEPN ustrezno spreminjal, dopolnjeval in nadgrajeval. Posodobljeni NEPN bo Vlada Republike Slovenije sprejela in predložila Evropski komisiji, skladno z Uredbo (EU) 2018/1999, do 30. junija 2024.

V pripravi je čistopis gradiva po seji Vlade RS. Osnutek NEPN bo objavljen do konca junija 2023 na spletni platforni NEPN na Portalu Energetika.

Povezava na spletno platformo NEPN

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika