Novica

Sistemsko pojasnilo glede izpolnjevanja pogoja »v pisni obliki in overjene dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v upravnih postopkih

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Z namenom poenotenja prakse in pospešitve postopkov je minister za infrastrukturo izdal sistemsko pojasnilo glede izpolnjevanja pogoja »v pisni obliki in overjene dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v upravnih postopkih po 34., 46., 50., 51. in 60. členu Zakona o rudarstvu (ZRud-1).

V zadnjem času stranke k vlogam za pridobitev, podaljšanje časa veljavnosti in prenos rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, v smislu dokazovanja izpolnjevanja pogoja »od lastnika zemljišča v pisni obliki in overjene dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču«, prilagajo zelo različne pogodbe z lastniki zemljišč.

Za zemljišča, ki so v zasebni lasti, prilagajo pogodbe o služnosti, zakupne (najemne) pogodbe in enostranske izjave volje, ki so ali niso v obliki notarskega zapisa, ki imajo ali nimajo overjenih podpisov, itd.

Za zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SKZG) ali družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: SiDG), pa stranke v nekaterih primerih prilagajo pogodbe o služnosti pod odložnim pogojem, t.p. da se služnostna pravica ustanovi in začne veljati šele, ko bo služnostni upravičenec predložil SKZG oziroma SiDG veljavno sklenjeno koncesijsko pogodbo. Šele po izpolnitvi tega (odložnega) pogoja se pogodbene stranke zavezujejo (v roku 30 dni) pristopiti k sklenitvi aneksa k tej pogodbi o služnosti, s katerim bo služnostnemu upravičencu dano zemljiško knjižno dovolilo za vpis v zemljiško knjigo.

Z namenom poenotenja prakse in pospešitve postopkov Ministrstvo za infrastrukturo podaja pojasnila glede izpolnjevanja pogoja »dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v različnih postopkih po Zakonu o rudarstvu (ZRud-1).

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika