Koncesija za izkoriščanje mineralnih surovin

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru se lahko podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. V posebnih primerih, ki jih določa drugi odstavek 34. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) javni razpis ni potreben.

Rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta:

  • na podlagi ocene, da obstaja potreba po izkoriščanju določene vrste mineralne surovine na določenem območju, ali
  • na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

Vsebino vloge za pridobitev rudarske pravice in pogoje za izdajo rudarskega koncesijskega akta določa 35. člen ZRud-1.

Kadar se rudarska pravica podeljuje na podlagi javnega razpisa in popolno prijavo na razpis oddata dva ali več prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri prijavitelji z veljavnimi prijavami na javni razpis konkurirajo za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju. Postopek dražbe ureja 42.a člen ZRud-1.

Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora z ministrstvom, pristojnim za rudarstvo, skleniti koncesijsko pogodbo. Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice. Predlogu mora skladno s 44. členom ZRud-1 priložiti revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje v dveh izvodih in dokazilo o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču.

Skladno s 1. alinejo drugega odstavka 101. člena ZRud-1 morajo biti tudi v rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje upoštevane določbe prostorskega akta, namenjenega rudarstvu. V zvezi s tem 151. člen ZRud-1 izrecno določa, da so prostorski akti, namenjeni rudarstvu tisti prostorski akti po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), s katerimi je za območje urejanja kot namenska raba prostora določena raba za namen izkoriščanja določene vrste mineralnih surovin. Skladno s 106. členom ZRud-1 za skladnost rudarskega projekta s prostorskim aktom jamči in odgovarja odgovorni rudarski projektant.

Prekinitev sklepanja koncesijske pogodbe, ki nastane zaradi pridobivanja pravice izvajati rudarska dela na zemljišču, lahko traja dve leti in se lahko na zahtevo izbranega nosilca rudarske pravice podaljša še za naslednji dve leti. Po preteku tega obdobja rudarska pravica ugasne.


Kontaktna oseba:

Jurij Crnkovič, podsekretar
telefon: 01/478-82-23
e-pošta: jurij.crnkovic(at)gov.si

Natalija Kokalj, podsekretarka
telefon: 01/478-85-14
e-pošta: natalija.kokalj(at)gov.si

Podeljene koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin v Republiki Sloveniji


Pojasnilo ministra glede izpolnjevanja pogoja »v pisni obliki in overjene dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v upravnih postopkih

Z namenom poenotenja prakse in pospešitve postopkov je minister za infrastrukturo izdal sistemsko pojasnilo glede izpolnjevanja pogoja »v pisni obliki in overjene dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v upravnih postopkih po 34., 46., 50., 51. in 60. členu Zakona o rudarstvu (ZRud-1).