Novica

Soglasja k Letnim poročilom Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leta 2011, 2012 in 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na včerajšnji seji podala soglasja k Letnim poročilom Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leta 2011, 2012 in 2013.

Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2011

Vlada RS je podala soglasje k Letnemu poročilu Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2011, ki ga je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo sprejel na 26. redni seji dne 28. 2. 2012 in 20. izredni seji dne 17. 10. 2012.


Vlada RS tako daje soglasje, da se v letu 2011 ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.992 evrov evidentira med lastne vire, ki po stanju  na dan 31. 12. 2011, vključno s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znašajo 404.945 evrov.


Razlog za soglasje vlade je bila ponovna obravnava Letnega poročila za leti 2011 in 2012 na Svetu agencije dne 4. 2. 2014.


Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2012

Vlada RS je podala soglasje k Letnemu poročilu Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2012, ki ga je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo sprejel na 32. redni seji dne 26. 2. 2013 in 27. izredni seji dne 4. 2. 2014.


Vlada Republike Slovenije daje soglasje, da se v letu 2012 ustvarjeni presežek odhodkov nad prihodki v višini 106.671 evrov, izkazan v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012, pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki izkazanega v bilanci stanja na dan 31. 12. 2011, v vrednosti 404.945 evrov. Vlada Republike Slovenije daje soglasje, da se ostanek kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki po pokritju, v vrednosti 298.273 evrov se razporedi na naslednji način:

  • 50.000 evrov se vplača v proračun ustanovitelja skladno s tretjo alinejo 44. člena Zakona o javnih agencijah;
  • 248.273 evrov ostaja nerazporejeno in se bo v prihodnosti uporabilo za opravljanje in razvoj dejavnosti, skladno z Zakonom  o javnih agencijah.


Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2013

Vlada RS je podala soglasje k Letnemu poročilu Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2013, ki ga je Svet agencije sprejel na 40. redni seji dne 21. 2. 2014. Vlada daje soglasje, da v letu 2013 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki, v vrednosti 638 evrov, ostaja nerazporejen in se uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti agencije.


© 2012 - 2021 Portal Energetika