Novica

Sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo razvojnega načrta za prenosno omrežje zemeljskega plina, za razvojni načrt distribucijskega operaterja in za razvojni načrt sistemskega operaterja električne energije.

Na podlagi petega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo "Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti".


Operater prenosnega sistema ter sistemski in distribucijski operater morajo na podlagi metodologije določene v pravilniku izdelati razvojne načrte sistema in zanje pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo. Razvojni načrti morajo biti narejeni za najmanj deset let, operaterji pa jih morajo sprejeti vsaki dve leti.

Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za prenos električne energije in zemeljskega plina in za distribucijo električne energije, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom, varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih omrežnih storitev in zagotavljanju skladiščnih objektov.

 

V okviru razvojnega načrta za prenosno omrežje zemeljskega plina operater prenosnega sistema:

 • analizira in napove porabo zemeljskega plina v prenosnem sistemu,
 • analizira in napove prenos zemeljskega plina preko slovenskega prenosnega sistema  in na podlagi tega oceni potrebne prenosne zmogljivosti,
 • na podlagi analize stanja prenosnega sistema opredeli razvoj potrebne infrastrukture za prenos zemeljskega plina,
 • opredeli infrastrukturo za prenos zemeljskega plina, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom, za varno delovanje ormežij in za prilagajanje nadaljnjemu razvoju prenosnega sistema za zemeljski plin,
 • oceni potrebne ukrepe za povečanje učinkovitosti prenosa zemeljskega plina in interoperabilnosti prenosa zemeljskega plina, pri čemer upošteva uredbo Evropske Unije, ki ureja ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom,
 • opredeli časovno dinamiko in potrebna finančna sredstva za izvedbo načrtovanih investicij in ukrepov.

V okviru razvojnega načrta za distribucijsko omrežje distribucijski operater:

 • uporabi kriterije načrtovanja distribucijskega omrežja, ki so določeni v sistemskih obratovalnih navodili za distribucijsko omrežje glede obremenitve distribucijskega omrežja, zanesljivega in varnega obratovanja ter kakovosti obratovanja distribucijskega omrežja,
 • analizira obdobje predhodnega razvojnega načrta na distribucijskem omrežju električne energije in obstoječe razmere,
 • napove porabo električne energije in potrebno električno moč,
 • pripravi načrt investicijskih vlaganj v elektrodistribucijsko infrastrukturo za območje celotne države, ki vključuje  investicije v sisteme informacijske in komunikacijske tehnologije, pametna omrežja, investicije na področju obratovanja in druge investicije v okviru razvojnih usmeritev,
 • opredeli časovno dinamiko izgradnje načrtovanih investicij ali rekonstrukcij.

V okviru razvojnega načrta za prenosno omrežje električne energije sistemski operater:

 • analizira razmere v prenosnem sistemu,
 • na podlagi zbranih podatkov pripravi napoved porabe električne energije in električne moči,
 • izdela oceno pokrivanja porabe električne energije s proizvodnimi viri po posameznih scenarijih ter izdela oceno zadostnosti proizvodnih virov,
 • izdela oceno izmenjav električne energije s tujino ter oceno prihodnjih in manjkajočih rezerv električne moči v prenosnem elektroenergetskem sistemu za zagotovitev sistemskih storitev
 • za izvedbo tehničnih analiz in ocene potreb po prenosnih zmogljivostih izdela modele elektroenergetskega sistema,
 • določi prenosno elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z električno energijo,
 • opredeli časovno dinamiko izgradnje ali rekonstrukcije posameznih načrtovanih investicij in načrtovane investicije finančno ovrednoti.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2016 in začne veljati 10. 9. 2016.

 

Veljavni razvojni načrti operaterjev sistema so dostopni na povezavi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika