Razvojni načrti operaterjev sistema

Operater prenosnega sistema ter sistemski in distribucijski operater morajo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) izdelati razvojni načrt sistema in zanje pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo. Razvojni načrti morajo biti narejeni za najmanj deset let in morajo biti usklajeni z Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN).

Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za prenos elektrike in zemeljskega plina in za distribucijo elektrike, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z elektriko in zemeljskim plinom, varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih omrežnih storitev in zagotavljanju skladiščnih objektov. Pri tem mora izhajati iz napovedi prevzema energije in moči ali zemeljskega plina, ter iz napovedi pokrivanja prevzete elektrike in moči ter zemeljskega plina. Razvojni načrt mora vsebovati oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske in električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo energije, vključno z mikroproizvodnjo ter opredeliti časovno dinamiko in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni infrastrukturi.

Operaterji iz prejšnjega odstavka morajo razvojne načrte sistema sprejeti vsaki dve leti. O soglasju k razvojnemu načrtu mora minister, pristojen za energijo, odločiti v roku treh mesecev od prejema vloge, sicer se šteje, da je bilo soglasje dano. Operater prenosnega sistema zemeljskega plina mora vsako leto najkasneje do 1. junija, po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, sprejeti in predložiti Agenciji za energijo desetletni razvojni načrt omrežja. Po opravljenem javnem posvetovanju na razvojni načrt omrežja daje soglasje agencija.

Na podlagi petega odstavka 30. člena Energetskega zakona (EZ-1) je ministrstvo za infrastrukturo izdalo Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 56/2016)


VELJAVNI RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA


SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA OMREŽJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (ELES, d.o.o.)


DISTRIBUCIJSKI OPERATER ELEKTRIČNE ENERGIJE (SODO d.o.o.)


OPERATER PRENOSNEGA SISTEMA ZEMELJSKEGA PLINA (PLINOVODI d.o.o.)


© 2012 - 2024 Portal Energetika