Novica

Sprejet Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Državni zbor je 22. 2. 2022 sprejel Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/2022 in je začel veljati. Zakon določa začasne ukrepe na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev. Za odpravo posledic energetske revščine bo 710.000 upravičencev prejelo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov. Za tri mesece bodo na računih za elektriko gospodinjski odjemalci in odjemalci na nizki napetosti brez merjenja moči oproščeni plačila prispevka prispevka za OVE+SPTE, dodatno pa vsi končni odjemalci še omežnine za elektroenergetski sistem. Zakon izenačuje pravice vseh gospodinjskih odjemalcev plina.

Mesečni račun za elektriko bo z uveljavitvijo vseh ukrepov za povprečno gospodinjstvo za polovico nižji.

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je sprejet nov zakon, ki bo omili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in energetskih davkov.

Zakon za odpravo socialnih posledic energetske revščine določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za naslednje upravičence:

  • upokojenci (iz 67. člena PKP)  katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Upravičenci do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov. Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Vsem upravičencem bo solidarnostni dodatek izplačan do 15. aprila 2022, po uradni dolžnosti in jim torej vlog ni potrebno oddajati. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od dodatka ne plača dohodnina. Solidarnosti dodatek bo prejelo skupaj cca. 710.000 upravičencev, skupni finančni učinek ukrepa je ocenjen na 106,5 mio EUR.

Drugi ukrep je začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) za gospodinjske odjemalce in za končne odjemalce na nizki napetosti brez merjenja moči. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. Za gospodinjstva z obračunsko močjo 3 kW na merilnem mestu bo mesečni znesek računa za elektriko z vključenim DDV nižji za 2,7 EUR; z obračunsko močjo 6 kW nižji za 5,4 EUR; z obračunsko močjo 7 kW nižji za 6,3 EUR; z obračunsko močjo 10 kW pa nižji za 9,0 EUR. Za odjemalce na nizki napetosti (NN) brez merjenja moči bodo mesečni stroški zaradi neplačevanja prispevka OVE+SPTE z vključenim DDV nižji od 3,6 EUR do 167,2 EUR. Za odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči z obračunsko moč 43 kW bo mesečni znesek računa za elektriko z vključenim DDV nižji za 51,1 EUR. Zaradi začasnega neplačevanja prispevka OVE+SPTE je ocenjen izpad prilivov namenskih sredstev za podpore v letu 2022 v višini 17 mio EUR.

Tretji ukrep iz zakona se prav tako nanaša na strošek za električno energijo. Ukrep, ki bo veljal od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022, bo tarifne postavke omrežnine za distribucijski in prenosni sistem za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižal na nič. Mesečni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca (obračunska moč 7 kW in letna poraba energije 4100 kWh) z vključenim DDV na enotarifnem merjenju bo nižji za 22,5 EUR, na dvotarifnem merjenju pa nižji za 21,9 EUR. Ta ukrep pomeni cca. 103 mio EUR manj prilivov iz omrežnine za elektrooperaterje.

Zadnji ukrep v zakonu izenačuje pravice v zvezi s ceno in razmerjem med gospodinjskimi odjemalci plina in etažnimi lastniki posamičnih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svojo stanovanja ogrevajo iz skupnih kotlovnic na plin. Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kurilnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri svojem dobavitelju pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci, ki kupujejo plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu. Ukrep velja od 1. januarja 2022.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika