Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 184/21, 84/22, 86/22, 112/22, 66/23, 73/23, 116/2023) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).

Višina prispevka, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo in namen porabe električne energije in se obračunana na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju.

Za dobavljena trdna in tekoča fosilna goriva, utekočinjen naftni in zemeljski plin in daljinsko toploto se prispevek obračuna končnim odjemalcem na MWh dobavljene energije in se zaračuna kot posebna postavka na računu za dobavo goriva. Za fosilna goriva, ki se ne prodajajo v enotah, izraženih v MWh, se za določitev vrednosti prispevka na prodajno enoto fosilnega goriva uporabijo energijske vrednosti posameznega fosilnega energenta, ki se upoštevajo pri pripravi uradnih statističnih podatkov.


ELEKTRIČNA ENERGIJA: VIŠINA MESEČNEGA PRISPEVKA OVE+SPTE

ODJEMNA SKUPINA

1.1.20091

1.10.20102

1.6.20113

1.2.20134 1.9.20135,6 1.8.20157 1.8.20158 1.1.20169 1.9.202210 1.9.2023 1.11.202311

EUR/kW/mesec

1.

VN T ≥ 6000 - PR. OMR.

1,93664

3,72355

2,06794 6,40101 3,40460 6,80748 2,04224 6,80748 6,80748 6,80748 6,80748

2.

VN T ≥ 6000 - DIS. OMR.

1,97283

4,21609

2,37519 7,63418 4,06049 6,80748 2,04224 6,80748 6,80748 6,80748 6,80748

3.

VN 2500 ≤ T ≤ 6000 - PR. OMR.

1,72621

2,57832

1,36799 5,35873 2,85022 7,01995 2,10598 7,01995 7,01995 7,01995 7,01995

4.

VN 2500 ≤ T ≤ 6000 - DIS. OMR.

1,72621

1,91297

0,74167 2,22346 1,33408 5,85462 1,75639 5,85462 5,85462 5,85462 5,85462

5.

VN T < 2500 - PR. OMR.

1,72621

3,22421

1,81640 5,83817 3,10523 2,24726 0,67417 2,24726 2,24726 2,24726 2,24726

6.

VN T < 2500 - DIS. OMR.

1,09031

2,03646

1,14727 3,68748 1,96131 2,24726 0,67417 2,24726 2,24726 2,24726 2,24726

7.

SN zbiralke T ≥ 2500

1,55213

2,94691

1,56929

5,09607

2,78866 5,42449 1,62734 5,42449 5,42449 5,42449 5,42449

8.

SN zbiralke T< 2500

1,55213

2,89905

2,73970

5,11987

2,80168 4,90587 1,47176 4,90587 4,90587 4,90587 4,90587

9.

SN T ≥ 2500

1,17039

2,30909

1,21739

3,85367

2,10880 4,10702 1,23211 4,10702 4,10702 4,10702 4,10702

10.

SN T< 2500

0,59166

1,25049

0,62064

1,92805

1,15684 1,84450 0,55335 1,84450 1,84450 1,84450 1,84450

11.

NN zbiralke T ≥ 2500

1,05322

2,07490

1,14315 3,77178 3,77178 6,22737 1,86821 6,22737 6,22737 6,22737 6,22737

12.

NN zbiralke T < 2500

0,58721

1,18096

0,65565

2,22081

2,22081 3,14688 0,94406 3,14688 3,14688 3,14688 3,14688

13.

NN T ≥ 2500

1,02418

1,94135

1,07249

3,39822

3,39822 6,37796 1,91339 6,37796 6,37796 6,37796 6,37796

14.

NN T < 2500

0,53931

1,05184

0,57757

1,79098

1,79098 2,95423 0,88627 2,95423 2,95423 2,95423 2,95423

15.

NN brez merjenja moči

0,23358

0,43709

0,24402

0,80943

0,80943 0,99297    / 0,99297 0,49648 0,99297 0,99297
16.

NN polnjenje EV na AC *

               / 0,99297 0,99297 0,99297 0,99297

17.

NN Gospodinjski odjemalci

0,17678

0,33781

0,18930

0,58844

0,58844 0,73896    / 0,73896 0,36948 0,73896 0,00000

18.

Javna razsvetljava **

0,22699

0,43432

0,22494 0,91962      /     /    /     / / / /

Opomba:
Cenik ne vključuje davka na dodano vrednost.
*   Odjemna mesta za polnjenje električnih avtomobilov na javni infrastrukturi hitrih polnilnic na avtocestnem križu in drugih hitrih polnilnic - nova odjemna skupina (Ur. l. RS, št. 66/2015, 105/2015)
** Ukinjena odjemna skupina z 20. 7. 2013 (Ur. RS, št. 61/2013)
 

Kratice:
  VN..................visokonapetostni nivoji (400 kV, 220 kV in 110 kV)
  SN..................srednjenapetostni nivoji (35 kV, 20 kV in 10 kV)
  NN..................nizkonapetostni nivo (400/230 V)
  T.....................letne obratovalne ure
  PR. OMR. ........prenosno omrežje
  DIS. OMR.........distribucijsko omrežje 

Pravna podlaga:

 1. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Ur.l. RS, št. 8/2009)
 2. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Ur.l. RS, št. 113/2009)
 3. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 42/2011)
 4. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 04/2013)
 5. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 71/2013)
 6. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 38/2014)
 7. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 56/2015)
 8. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 56/2015) - olajšava 4. člen
 9. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 56/2015), Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/2015, 105/2015 in 61/2016)
 10. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 112/2022)
 11. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023)

Začasni ukrepi v letu 2023 in 2024

Ljubljana, 16. 11. 2023
Vlada RS je spremenila Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katero se bo gospodinjskim odjemalcem električne energije od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 oprosti plačila prispevka OVE+SPTE. Sporočilo za javnost

Začasni ukrepi v letu 2020 in 2022

Ljubljana, 26. 8. 2022
Vlada RS je spremenila Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katero se bo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem električne energije (odjemna skupina NN brez merjenja moči) od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 za 50 % znižal prispevek OVE+SPTE. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 7. 3. 2022
Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022) so za obdobje od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022 gospodinjski odjemalci in odjemalci na nizki napetosti brez merjenja moči oproščeni plačila prispevka prispevka za OVE+SPTE. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 20. 3. 2020
Vlada RS je v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) izdala Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine nizka napetost brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020). Z odlokom se za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 malim poslovnim odjemalcem in gospodinjstvom oprosti obveznost plačila prispevka OVE+SPTE. Sporočilo za javnost

Podrobnejše informacije za zavezance

 


FOSILNA GORIVA IN DALJINSKA TOPLOTA: VIŠINA MESEČNEGA PRISPEVKA OVE+SPTE

ENERGENT

Prodajna enota

1.6.20141

1.1.20151 1.8.2015 1.1.2017

Zemeljski plin

EUR/Sm3 0,00472 0,00943 0,00938 -
Zemeljski plin EUR/MWh - - - 0,99045

ELKO

EUR/l 0,01992 0,00996 0,00990 0,00990

Kurilno olje

EUR/kg 0,01099 0,01099 0,01092 0,01092
Bencin EUR/l 0,00275 0,00916 0,00911 0,00911
Dizel EUR/l 0,00299 0,00996 0,00990 0,00990

Letalski bencin

EUR/l 0,01832 0,00916 0,00911 0,00911

Kerozin

EUR/l 0,01836 0,00918 0,00913 0,00913

UNP

EURkg 0,02548 0,01274 0,01267 0,01267

UNP - Avtoplin

EUR/kg 0,02548 0,01274 0,01267 0,01267

Daljinska toplota

EUR/MWh 0,99627 0,99627 0,99045 0,99045

Premog, lignit, koks

EUR/kg izračunajo dobavitelji izračunajo dobavitelji izračunajo dobavitelji izračunajo dobavitelji


Opomba:
Cenik ne vključuje davka na dodano vrednost.

Pravna podlaga:

 1. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 38/2014)
 2. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 56/2015)

© 2012 - 2024 Portal Energetika