Novica

Sprejeta Energetska bilanca RS za leto 2018

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na 35. redni seji 13. 6. 2019 sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2018, ki prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za pretekli leti in napovedi za 2018 in 2019.

Energetska bilanca Republike Slovenije je narejena po metodologiji OECD/IEA.

Oskrba z energijo v letu 2018 je znašala 286,4 PJ. Oskrba je pridobljena iz 3.791 kt trdnih goriv, 2.234 kt naftnih proizvodov, 909 milijonov Sm3 zemeljskega plina, 63.016 TJ jedrske energije, 4.640 GWh hidro energije, -502 GWh električne energije kot razlike med uvozom in izvozom ter 34.224 TJ obnovljivih virov energije z odpadki. Hrvaški je bilo oddano 2.888 GWh (polovica proizvodnje NEK) električne energije.

Končna poraba energije je v letu 2018 ocenjena na 206,7 PJ. V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu (industrija) bo porabljeno 54,6 PJ, v prometu 80,0 PJ in v gospodinjstvih 47,6 PJ. V strukturi porabe končne energije izstopa delež naftnih proizvodov s 45,2 % deležem, sledijo električna energija (23,8 %), obnovljivi viri energije (13,2 %), zemeljski plin (12,4 %), toplota (3,7 %), trdna goriva (0,8 %) in neobnovljivi industrijski odpadki (0,9 %).

Iz bilance izhaja, da je Slovenija v letu 2018 polovico (50,1 %) potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza.

Bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov (OPV) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Za izvajanje sheme na podlagi 377. člena Energetskega zkona je bilo v letu 2018 zagotovljenih 142 mio EUR, v letu 2019 pa je za te namene na voljo 155 mio EUR.

V strukturi oskrbe z obnovljivimi viri energije in neobnovljivimi industrijskimi odpadki prevladuje les in druga trdna biomasa s 74,9 % deležem. Sledijo neobnovljivi industrijski odpadki 6,3 %, geotermalna energija 6,2 %, biodizel 4,4 %, sončna energija 4,0 %, drugi bioplini 2,6 % in ostali obnovljivi viri energije (biobencin, deponijski plin, plin iz čistilnih naprav in vetrna energija) z 1,6 % deležem.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika