Novica

Sprejeta Energetska bilanca RS za leto 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na 96. dopisni seji sprejela Energetsko bilanco Slovenije za leto 2019, ki napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi.

Energetska bilanca Republike Slovenije je narejena po metodologiji OECD/IEA.

Energetsko bilanco Republike Slovenije (EBRS) za leto 2019 je pripravilo ministrstvo, pristojno za energijo (MZI), na podlagi podatkov realizacije, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za leti 2017 in 2018 ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019.

Energetska bilanca prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za pretekli leti in napovedi za 2019.

Energetska bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Za izvajanje sheme na podlagi 377. člena Energetskega zkona je bilo v letu 2019 zagotovljenih 155 mio EUR.

Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija v letu 2019 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna energetska odvisnost za leto 2019 je znašala okoli 49,2 %. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2019 je ocenjena na 293,7 PJ, končna poraba pa na 210,8 PJ.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika