Novica

Sprejeta Energetska bilanca RS za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na včerajšnji 43. redni seji sprejela Energetsko bilanco Slovenije za leto 2020, ki napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi.

Energetska bilanca Republike Slovenije je narejena po metodologiji OECD/IEA.

Energetsko bilanco Republike Slovenije (EBRS) za leto 2020 je pripravilo ministrstvo, pristojno za energijo (MZI), na podlagi podatkov realizacije, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za leti 2018 in 2019 ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2020.

Energetska bilanca prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za pretekli leti in napovedi za 2020.

Energetska bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Za izvajanje podporne sheme bodo na podlagi določb 377. člena Energetskega zakona v letu 2021 zagotovljena sredstva v višini 170 mio EUR.

Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija v letu 2020 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna energetska odvisnost za leto 2020 bo znašala okoli 50,8 %. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2020 je ocenjena na 287,5 PJ, končna poraba pa na 207,6 PJ.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika