Novica

Sprejeta Energetska bilanca RS za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na današnji 108. redni seji sprejela Energetsko bilanco Slovenije za leto 2021, ki napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi.

Energetska bilanca Republike Slovenije je narejena po metodologiji OECD/IEA.

Energetsko bilanco Republike Slovenije (EBRS) za leto 2021 je pripravilo ministrstvo, pristojno za energijo (MZI), na podlagi podatkov realizacije, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za leti 2019 in 2020 ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2021.

Ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z drugim odstavkom 25. člena Energetskega zakona (EZ-1) predloži vsakoletno energetsko bilanco v sprejem vladi.

Energetska bilanca prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za pretekli leti in napovedi za 2021.

Energetska bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. V letu 2022 iz virov sredstev za podpore zbranih okoli 130 mio EUR.

Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija v letu 2021 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna energetska odvisnost za leto 2021 bo znašala okoli 45,7 %. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2021 je ocenjena na 267,9 PJ, končna poraba pa na 191,4 PJ.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika