Novica

Spremenjena sestava nadzornega sveta družbe ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 75. redni seji spremenila sestavo Nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Nova člana Nadzornega sveta sta Žarko Furman in Emil Kumer.

Na podlagi Energetskega zakona pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe izvršuje vlada.

V skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 16. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ELES, d.o.o. z dne 20. 8. 2020 člane nadzornega sveta, predstavnike ustanovitelja, predlaga minister, pristojen za energijo, imenuje pa skupščina.

Nadzorni svet ima šest članov. Vlada v vlogi skupščine imenuje štiri člane. Dva člana sta predstavnika zaposlenih. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (petih) let in so lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko razrešen pred potekom časa, če tako sklene skupščina.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Janeza Žlaka z dne 22. 4. 2021.

Vlada je z dnem 13. 5. 2021 razrešila Marka Šušmelja, člana nadzornega sveta družbe ELES.

V nadzorni svet družbe ELES, d. o. o., je vlada z dnem 14. 5. 2021 za dobo 5 (petih) let, za člana nadzornega sveta imenovala Žarka Furmana in Emila Kumra.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika