ELES, d.o.o. sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Skrajšano ime: ELES, d.o.o.

Sedež:  Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
 

Osnovna dejavnost

Družba ELES, d. o.o. na podlagi Energetskega zakon (EZ-1) izvaja obvezno gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Družba ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na celotnem območju Republike Slovenije. V okviru opravljanja regulirane dejavnosti zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema.


Financiranje

Dejavnost gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja je financirana iz:

 • omrežnine za uporabo prenosnega omrežja, ki jo določa nacionalni regulator (Agencija za energijo) in jo plačujejo vsi odjemalci električne energije na računu za uporabo elektroenergetskega omrežja,
 • plačila čezmejnih prenosnih kapacitet, katere plačujejo mednarodni trgovci z električno energijo, ki so uspeli na avkcijah za čezmejne kapacitete pridobiti pravico uvoza/izvoza električne energije,
 • prihodkov od nereguliranih dejavnosti, predvsem iz naslova trženja prostih kapacitet optičnega omrežja in morebitnih dividend in deležev iz dobička in prihodkov od vse evropskega poravnalnega mehanizma ITC.

Družba izvaja gospodarsko javno službo na prenosnem sistemu v Sloveniji, ki obsega elemente elektroenergetskega sistema na 400 kV in 200 kV ravni ter del elementov na 100 kV ravni, ki spadajo v prenosni sistem.
 

Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES d.o.o. ter odvisne družbe. V odvisnih družbah ima ELES d.o.o. naslednje lastniške deleže:

 • TALUM d.d., proizvodnja aluminija, aluminijevih zlitin in izdelkov iz aluminija 83,44 %,
 • TRGEL d.o.o., opravljanje storitev trgovanja z električno energijo 100 %,
 • STELKOM d.o.o., elektronske komunikacijske storitve 56,26 %.

Eles d.o.o. ima:

 • 50 % lastniški delež v obvladovani družbi BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o., ki izvaja borzno dejavnost za slovenski trg električne energije in nudi možnost poslovanja za svoje člane tudi v Srbiji;
 • 25 % lastniški delež v pridruženi družbi ELDOM d.o.o., ki izvaja upravljanje objektov in turističnih kapacitet, čiščenje prostorov, gostinsko dejavnost in organiziranje prehrane ter receptorske storitve.

Eles d.o.o. ima zaradi usmeritev iz II. in III. paketa energetske zakonodaje EU lastniške deleže v naslednjih družbah:

 • 12,5 % lastniški delež v družbi Central Allocation Office GmbH Freising,
 • 8,33 % lastniški delež v družbi TSC NET GmbH Munchen,
 • 8,33 % lastniški delež v družbi Capacity Allocation Service Company Luxemburg (CASC.EU),
 • 10 % lastniški delež v družbi Coordinated Auction Office for South East Europe Podgorica (SEE CAO).


Cilj aktivnega upravljanja

Cilj aktivnega upravljanja družbe je zagotoviti uspešnost in dobičkonosnost kapitalske naložbe s poslovanjem po načelih ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti. Cilj je povečati donosnost družbe in zagotavljati razvoj ter obnovo prenosnega omrežja električne energije. Družba mora izkoristiti investicijski kapitalski potencial za realizacijo energetskih projektov za zagotavljanje zanesljivega, varnega in stabilnega obratovanja energetskega sistema v državi. Zaradi izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja bo država v družbi tudi v prihodnje ohranjala 100 % lastniški delež.


Organi upravljanja 

Organi upravljanja so skupščina, nadzorni svet in direktor. Družbo zastopa in predstavlja direktor družbe. Direktor družbe in člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno obdobje štirih let. Nadzorni svet družbe sestavlja šest članov, skupščina imenuje štiri člane, dva člana sta predstavnika delavcev.

Direktor: Aleksander Mervar

Nadzorni svet ima pet (5) letni mandat in ga sestavljajo:

 • mag. Valentin Hajdinjak, predstavnik kapitala (9. 5. 2020 do 9. 5. 2025)
 • Andrej Valentinčič, predstavnik kapitala (9. 5. 2020 do 9. 5. 2025)
 • Žarko Furman, predstavnik kapitala (14. 5. 2021 do 14. 5. 2026)
 • Emil Kumer, predstavnik kapitala (14. 5. 2021 do 14. 5. 2026)
 • Andrej Semprimožnik; predstavnik delavcev (od 13. 6. 2016 do 13. 6. 2020)
 • Simon Volk; predstavnik delavcev (od 13. 6. 2016 do 13. 6. 2020)

 


Skupščine družbe:


© 2012 - 2021 Portal Energetika