Novica

Spremenjena sestava nadzornega sveta družbe ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji spremenila sestavo Nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja in za mandatno obdobje petih let imenovala štiri nove člane.

Na podlagi Energetskega zakona pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe izvršuje vlada.

V skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ELES, d.o.o. člane nadzornega sveta, predstavnike ustanovitelja, predlaga minister, pristojen za energijo, imenuje pa skupščina.

Nadzorni svet ima šest članov. Vlada v vlogi skupščine imenuje štiri člane. Dva člana sta predstavnika zaposlenih. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (petih) let in so lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko razrešen pred potekom časa, če tako sklene skupščina.

Vlada Republike Slovenije je na 1. dopisni seji dne 3. 6. 2022 kot člane nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o. razrešila Žarka Furmana, mag. Valentina Hajdinjaka, Emila Kumra in mag. Andreja Valentinčiča.

Vlada je s 4. junijem 2022 za obdobje petih let namesto razrešenih članov nadzornega sveta za nove člane nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o. imenovala:

  • mag. Andreja Ribiča,
  • mag. Davida Skornšeka,
  • Damjana Matičiča,
  • Jožefa Klavdija Novaka.

Na 2 .dopisni seji je bil podlagi odstopne izjave s 7. junijem 2022 razrešen Jožef Klavdij Novaka. Z 8. junijem 2022 je bil v nadzorni svet za dobo petih let imenovan nov član Denis Kostrevc.

Družba ELES, d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Družba ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na celotnem območju Republike Slovenije. V okviru opravljanja regulirane dejavnosti zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika