Novica

Stališča MZI do pripomb iz javne obravnave Predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Stališča prejetih predlogov in pripomb v okviru javne obravnave Predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško.

V skladu s smernicami o sodelovanju s strokovno in drugimi zainteresiranimi javnostmi pri pripravi predpisov iz Resolucije o normativni dejavnosti je Ministrstvo za infrastrukturo 23. 11. 2016 javnost obvestilo, da je od 2. 12. 2016 do 20. 1. 2017 v javni obravnavi Predlog Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. Gradivo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo na povezavi.

Javnost je bila povabljena, da k predlogu zakona poda pripombe in predloge. V času javne obravnave so se vabilu odzvali:

 • Agencija za radioaktivne odpadke,
 • Občina Krško,
 • Nuklearna elektrarne Krško, d.o.o.,
 • GEN energija, d.o.o.,
 • Društvo jedrskih strokovnjakov,
 • Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
 • Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
 • ena fizična oseba,
 • Ministrstvo za okolje in prostor (Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost),
 • Ministrstvo za finance,
 • Ministrstvo za zunanje zadeve.

Ministrstvo za infrastrukturo je ob pripravi predpisa ter pri pripravi stališč in reviziji gradiva upoštevalo:

 • Ustavo Republike Slovenije,
 • Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo,
 • Zakon o varstvu okolja,
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
 • Zakon o javnih skladih,
 • Zakon o javnih financah,
 • Zakon o računovodstvu,
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
 • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
 • Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.

Iz navedenih predpisov so v predlog zakona vključene vse tiste sistemske rešitve, ki so za Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško primerne. Ob pripravi predpisa ter pri pripravi stališč in reviziji gradiva je ministrstvo upoštevalo še revizije Računskega sodišča in vsa tista mnenja in predloge, ki so jih posredovali resorji in strokovna javnost (zainteresirani deležniki) ob pripravi predloga zakona v letih od 2010 in 2013 ter prejetih pripomb v okviru javne obravnave, in so v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.

Povezani dokumenti:

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika