Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2019. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije kot tudi na segmentu gospodinjskega odjema je v letu 2019 dosegel dobavitelj GEN-I, d.o.o. z največ dobavljene električne energije končnim odjemalcem. Tržni delež treh največjih dobaviteljev na celotnem maloprodajnem trgu je konec leta 2019 znašal 48,2 %.

Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2019, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.

V tabelah so prikazani:

  • tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na celotnem maloprodajnem trgu ob koncu leta 2019 (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • tržni deleži dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem na maloprodajnem trgu ob koncu leta 2019.
Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem ob koncu leta 2019 - celoten maloprodajni trg
Dobavitelji Tržni delež 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.18,0
ECE, d.o.o.17,3
Energija Plus, d.o.o.12,9
E3, d.o.o.10,8
Petrol d.d.8,8
Talum Kidričevo, d.d.7,4
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.5,9
HEP Energija d.o.o.5,7
Elektro Energija, d.o.o.5,5
SIJ Acroni d.o.o.2,6
Mercator, d.d.1,3
E.ON Ljubljana, d.o.o.1,2
Ostali2,6

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2020


Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2019 dosegel dobavitelj GEN-I z 18,0 % tržnim deležem, ki je po letu 2017 ponovno prevzel vodilno pozicijo največjega dobavitelja od ECE. Slednji je namreč največ električne energije končnim odjemalcem prodal v letu 2018, v letu 2019 pa je dosegel 17,3 % tržni delež. Tržni delež treh največjih dobaviteljev je konec leta 2019 znašal 48,2 %, kar je pomenilo ohranitev deleža iz konca 2018. Stopnja koncentracije na celotnem maloprodajnem trgu v letu 2019 (HHI indeks 2019 = 1169) se je v primerjavi z letom 2018 nekoliko zmanjšala (HHI indeks 2018 = 1179).

V letu 2019 ni bilo registriranih vstopov novih dobaviteljev na maloprodajnem trgu. Tržni delež so v letu 2019 glede na leto 2018 povečali dobavitelji Petrol (+1,5 odstotne točke), Energija Plus (+1,0 odstotne točke), GEN-I (+0,4 odstorne točke) in HEP Energija (+0,3 odstorne točke), medtem ko je zmanjšanje tržnega deleža evidentirano pri  ECE (-1,4 odstotne točke), Elektro Energija (-1,1 odstotne točke), TALUM (-1,0 odstotne točke) in HSE (-0,4 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2019 so dostopni v časovni vrsti.

 

Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem na maloprodajnem trgu ob koncu leta 2019
DobaviteljiTržni delež 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.24,6
ECE, d.o.o.16,8
E3, d.o.o.15,4
Elektro Energija, d.o.o.13,9
Energija Plus, d.o.o.13,4
Petrol d.d.8,9
E.ON Ljubljana, d.o.o.4,1
Telekom Slovenije, d.d.2,2
Elektro Prodaja EU, d.o.o.0,3
Ostali0,4

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2020

Na segmentu maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce je v letu 2019 največji tržni delež dosegel dobavitelj GEN-I z 24,6 %, ki ohranja vodilni delež od leta 2016. Tržni delež treh največjih dobaviteljev je konec leta 2019 znašal 56,8 % in se je glede na leto 2018 zmanjšal za 0,8 odstotne točke. Za segment gospodinjskega odjema je značilna srednja stopnja koncentracije (HHI indeks 2019 = 1624), ki se je nekoliko znižala glede na leto 2018 (HHI indeks 2018 = 1655).

Glede na leto 2018 so v letu 2019 svoj tržni delež povečali dobavitelji Petrol (+1,4 odstotne točke), GEN-I in Telekom Slovenije (oba po +0,8 odstotne točke) in E.ON Ljubljana (+0,7 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2019 glede na predhodno leto znižal dobaviteljem ECE (-1,1 odstotne točke), Energija Plus (-1,0 odstotne točke) in Elektro Energija (-0,9 odsotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2019 so dostopni v časovni vrsti.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika