Novica

Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2022. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 49,4 %, na segmentu gospodinjskega odjema 62,3 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 46,1 %. Od decembra 2021 do junija 2022 je iz trga izstopilo pet dobaviteljev, ki je prenehalo z opravljanjem dejavnosti prodaje električne energije končnim porabnikom.

Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji.

Znani so podatki za prvo polovico leta 2022, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije in stopnje koncentracije na maloprodajnem trgu.

Junija 2022 je bilo na trgu dejavnih 19 dobaviteljev električne energije, 12 od teh je dobavljalo električno energijo gospodinjskim odjemalcem.

V preglednicah so za obdobje prve polovice leta 2022 (H1-2022) in celotno leto 2021 prikazani tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na segmentu:

  • celotnega maloprodajnega trga (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • maloprodajnega trga gospodinjskega odjema,
  • maloprodajnega trga negospodinjskega odjema.

Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg

Dobavitelji Tržni deleži H1-2022 (%) Tržni deleži 2021 (%) Sprememba H1-2022 - 2021 (%)
GEN-I, d.o.o. 20,6 20,7 - 0,1
ECE, d.o.o. 15,2 14,5 + 0,7
Petrol d.d. Ljubljana 13,7 14,8 - 1,1
Energija Plus, d.o.o. 11,7 12,3 - 0,6
E3, d.o.o. 11,3 11,3 + 0,0
HEP Energija d.o.o. 7,7 4,8 + 2,9
Elektro Energija, d.o.o. 4,8 5,0 - 0,2
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 4,7 4,5 + 0,2
Talum Kidričevo, d.d. 3,1 4,4 - 1,3
SIJ Acroni d.o.o. 2,8 2,7 + 0,1
Mercator, d.d. 1,1 1,2 - 0,1
E.ON Ljubljana, d.o.o. 0,8 1,1 - 0,3
Ostali 2,5 2,7 - 0,2
Indeks CR3 49,4 50,0 - 0,6
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1247 1259  

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2022

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je po polovici leta 2022 dosegel dobavitelj GEN-I z 20,6 % tržnim deležem. Drugo in tretjo mesto sta glede na lansko leto zamenjala dobavitelja ECE in PETROL. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2022 znašal 49,4 %, kar je za 0,6 odstotne točke manj kot v letu 2021. Za maloprodajni trg je značilna srednja stopnja tržne koncentracije, saj je indeks HHI v prvi polovici leta 2022 znašal 1247 in se je v primerjavi s stanjem leta 2021 nekoliko zmanjšal.

Po polovici leta 2022 je najbolj povečal tržni delež dobavitelj HEP Energija (povečanje +2,9 odstotne točke glede na stanje celotnega leta 2021), sledi ECE (+0,7 odstotne točke) in Holding slovenske elektrarne (+0,2 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže ohranili oz. zmanjšali. Največ tržnega deleža sta v prvi polovici leta 2022 izgubila TALUM Kidričevo (-1,3 odstotne točke) in PETROL (-1,1 odstotne točke).


Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži H1-2022 (%) Tržni deleži 2021 (%) Sprememba H1-2022 - 2021 (%)
GEN-I, d.o.o. 34,0 29,4 + 4,6
ECE, d.o.o. 14,6 14,8 - 0,2
E3, d.o.o. 13,7 13,6 + 0,1
Energija Plus, d.o.o. 12,6 12,7 - 0,1
Elektro Energija, d.o.o. 12,0 12,6 - 0,6
Petrol d.d. Ljubljana 9,8 10,7 - 0,9
E.ON Ljubljana, d.o.o. 2,5 3,4 - 0,9
Ostali 0,8 2,7 - 1,9
Indeks CR3 62,3 57,8 + 4,5
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1965 1725  

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2022

Za segment gospodinjskega odjema je značilna dominanca dobavitelja GEN-I, ki ohranja vodilni tržni delež od leta 2016 in je po polovici leta 2022 z največ dobavljene energije dosegel 34,0 % tržni delež. Razlika pred ostalimi dobavitelji se povečuje. Drugi je dobavitelj ECE, tretji pa E3. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2022 znašal 62,3 %, in se je povečal za 4,5 odstotne točke glede na stanje konec leta 2021 največ na račun največjega dobavitelja. Razlog za takšno povečanje so spremembe na trgu, saj sta decembra 2021 prenehala z dejavnostjo prodaje električne energije dobavitelja Telekom Slovenije in INVOLTA, konec marca 2022 pa je prenehalo članstvo v bilančni shemi operaterja trga in izstop iz trga še treh manjših dobaviteljev (Elektro prodaja EU, Adriaplin in Energija direkt). Skupni tržni delež vseh petih dobaviteljev, ki so izstopili iz trga, je za segment trga gospodinjstev leta 2021 znašal 2,1 %. Ker je pri največjem dobavitelju evidentirano znatno povečanje števila prevzemno-predajnih mest (od decembra 2021 do junija 2022 za 38.500), je mogoče sklepati, da je največ odjemalcev od teh dobaviteljev prevzel največji dobavitelj. Po polovici leti 2022 je število prevzemno-predajnih mest povečal še E3 (za 6.730), medtem ko je pri ostalih dobaviteljih evidentirano zmanjšanje. Preostali dobavitelji so v prvi polovici leta 2022 glede na leto 2021 tržne deleže zmanjšali; največ PETROL in E.ON Ljubljana (vsak po -0,9 odstotne točke) in Elektro Energija (-0,6 odstotne točke).

Medtem ko je segment trga gospodinjskega odjema še leta 2021 ostal v mejah srednje stopnje koncentracije (indeks HHI pod 1800), je stanje po polovici leta 2022 že izkazovalo visoko stopnjo koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 1965.


Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži H1-2022 (%) Tržni deleži 2021 (%) Sprememba H1-2022 - 2021 (%)
GEN-I, d.o.o. 15,6 17,4 - 1,8
ECE, d.o.o. 15,4 14,5 + 0,9
Petrol d.d. Ljubljana 15,1 16,3 - 1,2
Energija Plus, d.o.o. 11,4 12,2 - 0,8
HEP Energija d.o.o. 10,5 6,6 + 3,9
E3, d.o.o. 10,5 10,5 + 0,0
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 6,4 6,1 + 0,3
Talum Kidričevo, d.d. 4,3 6,0 - 1,7
SIJ Acroni d.o.o. 3,8 3,8 + 0,0
Elektro Energija, d.o.o. 2,2 2,2 + 0,0
Mercator, d.d. 1,6 1,6 + 0,0
Ostali 3,2 2,8 + 0,4
Indeks CR3 46,1 48,2 - 2,1
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1160 1193  

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2022

Na segmentu negospodinjskega odjema je v prvi polovici 2022 ohranil največji tržni delež dobavitelj GEN-I z 15,6 %, vendar se mu je delež glede na leto 2021 najbolj zmanjšal (za -1,8 odstotne točke). Sledita dobavitelja ECE (15,4 %) in PETROL (15,1 %), ki sta zamenjala položaj napram letu 2021. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2022 znašal 46,1 %, kar je za 2,1 odstotne točke manj kot leta 2021. Skupni tržni delež dobaviteljev, ki so v letu 2022 prenehali z dobavo električne energije negospodinjskim odjemalcem (INVOLTA, Elektro prodaja EU, Adriaplin in Energija direkt), je za ta segment trga leta 2021 znašal 0,8 %.

Po polovici leta 2022 je najbolj okrepil svoj tržni delež dobavitelj HEP Energija (povečanje za +3,9 odstotne točke), sledijo ECE (+0,9 odstotne točke) in Holding slovenske elektrarne (+0,3 odstotne točke). Pri dobavitelju HEP Energija je evidentirano največje povečanje števila prevzemno-predajnih mest (od decembra 2021 do junija 2022 povečanje za 2.690), sledi ECE s povečanjem za 1.247. Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže ohranili oz. zmanjšali. Poleg GEN-I se je tržni delež v tem obdobju najbolj zmanjšal pri dobaviteljih TALUM (-1,7 odstotne točke), PETROL (-1,2 odstotne točke) in Energija Plus (-0,8 odstotne točke).

Na trgu se v letu 2022 nadaljuje srednja stopnja koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev po polovici leta 2022 znašal 1160.

Historični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg in segment trga gospodinjskega odjema so dostopni v statističnih časovnih vrstah.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika