Novica

V letu 2012 izplačanih 89,8 mio EUR državnih pomoči za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 2543 proizvodnih naprav s skupno močjo 375 MW je v letu 2012 znašala 654 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje cca. 5 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

V letu 2012 je v podporno shemo stopilo 1353 novih sončnih elektrarn, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2011.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o.o. je leto 2012 zaznamoval pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo okolju prijazne električne energije.


Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.


V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2012 uvrščenih skupaj 2543 elektrarn s skupno močjo 375 MW, kar predstavlja približno 11 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji.  Od januarja do decembra leta 2012 je v sistem vstopilo 1410 novih proizvodnih naprav s skupno močjo 214.674 kW (med temi je tudi večja enota TE-TOL, ki obsega 113 MW). Večino vstopov v shemo v letu 2012 predstavljajo sončne elektrarne (1353 enot s skupno močjo 87.600 kW), SPTE naprave (46 enot skupne moči 10.011 kW) in hidroelektrarne (6 enote skupne moči 1,8 MW).

 


Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 654 GWh je bilo v letu 2012 skupaj izplačanih za 89,8 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora), kar je kljub veliko nižji skupni količini proizvedene električne energije, izplačanih za približno 30 % več podpor kot v letu 2011. Količinsko je proizvodnja električne energije elektrarn v podporni shemi v letu 2012 predstavljala približno 5 % slovenske letne porabe električne energije.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2012 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne.......................................5,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 100,6 GWh,
  • sončne elektrarne..................................38,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 121,4 GWh,
  • elektrarne na bioplin..............................16,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 123,8 GWh,
  • elektrarne na biomaso.............................8,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 80,0 GWh,
  • elektrarne na komunalne odpadke..........1,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 26,8 GWh
  • SPTE na fosilna goriva..............................18,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 199,0 GWh,
  • druge naprave...........................................0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,8 GWh

V primerjavi z letom 2011 je v letu 2012 izrazito porasel delež sončnih elektrarn, ki predstavljajo že več kot 43 % izplačanih podpor. Po deležu izplačanih podpor sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 21 % ter bioplinske elektrarne z 19%skupno izplačanih podpor. Slabih 7 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na biomaso ter 6,5 % hidroelektrarnam. Vetrne elektrarne še vedno predstavljajo zanemarljiv delež, saj je v shemo vključenih le nekaj mikro enot.

 

Zaradi zaključka stare sheme je opazen znaten upad subvencionirane proizvodnje v letu 2012 glede na leto 2011. Skupna količina proizvedene električne energije v letu 2012 je bila tako za 31 % manjša glede na leto 2011. Največji upad predstavljajo hidroelektrarne, ki so še v letu 2011 proizvedle 38 % električne energije, medtem ko je v letu 2012 ta delež znašal zgolj 15 %. Zaradi zaključka stare sheme je iz sistema podpor izpadlo prav največ starejših hidroelektrarn.

 

 

Podrobnejši statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2012 v statistični časovni vrsti.


© 2012 - 2023 Portal Energetika