Novica

V letu 2013 izplačanih 118,5 mio EUR za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3575 proizvodnih naprav s skupno močjo 497 MW je v letu 2013 znašala 803 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje približno 7 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

V letu 2013 je v podporno shemo na novo vstopilo 894 elektrarn, od tega 781 sončnih elektrarn.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2013 zaznamoval pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo okolju prijazne električne energije.
 

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.
 

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2013 uvrščenih skupaj 3575 elektrarn s skupno močjo 497 MW, kar predstavlja približno 14 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra leta 2013 je v sistem vstopilo 894 novih proizvodnih naprav s skupno močjo 87.250 kW. Večino vstopov v shemo v letu 2013 predstavljajo sončne elektrarne (781 enot s skupno močjo 72.196 kW) in SPTE naprave na fosilna goriva (101 enota s skupno močjo 7.282 kW). Omeniti velja tudi vstop 2,3 MW vetrne elektrarne, ki je edina večja vetrna elektrarna v Sloveniji in ene obnovljene hidroelektrarne.
 

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 803 GWh je bilo v letu 2013 skupaj izplačanih za 118,5 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2013 je bilo zaradi 23 % višje količine proizvedene električne energije kot v letu 2012, izplačanih za približno 32 % več podpor kot v letu 2012. Količinsko je proizvodnja električne energije elektrarn v podporni shemi v letu 2013 predstavljala približno 7 % slovenske letne porabe električne energije. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2013 znašala 147,61 EUR/MWh, kar je 7,5 % več kot v letu 2012.

 
Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2013 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne........................................7,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 131,4 GWh,
  • sončne elektrarne..................................59,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 219,5 GWh,
  • vetrne elektrarne.....................................0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,0 GWh,
  • elektrarne na bioplin..............................16,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 132,2 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso...................11,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 87,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva............................24,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 229,8 GWh,
  • druge naprave..........................................0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,0 GWh.

V primerjavi z letom 2012 je v letu 2013 porasel delež sončnih elektrarn, ki predstavljajo skoraj 50 % vseh izplačanih podpor. Največji padec pa je evidentiran pri bioplinskih enotah, čigar delež izplačil podpor se je v letu 2013 zmanjšal na približno 14 %, medtem ko je še v letu 2012 presegal 20 %.

 

SPTE naprave na fosilna goriva so v letu 2013 predstavljale več kot 20 % skupno izplačanih podpor, približno 9 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na biomaso ter 6,3 % na hidroelektrarne. Vetrne elektrarne še vedno predstavljajo zanemarljiv delež.

 

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2013 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika