Novica

V letu 2014 izplačanih 130,8 mio EUR za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3767 proizvodnih naprav s skupno močjo 516 MW je v letu 2014 znašala 906 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje približno 7 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

V letu 2014 je v podporno shemo na novo vstopilo 205 elektrarn, od tega 98 sončnih elektrarn s skupno močjo 8907 kW.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2014 zaznamoval trend padanja deleža proizvodnje električne energije iz bioplinskih elektrarn.
 

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.
 

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2014 uvrščenih skupaj 3767 elektrarn s skupno nazivno močjo 516 MW, kar predstavlja približno 15 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra  2014 je v sistem vstopilo 205 novih proizvodnih naprav s skupno močjo 23.942 kW. Večino vstopov v shemo v letu 2014 predstavljajo sončne elektrarne (98 enot s skupno močjo 8.907 kW) in SPTE naprave na fosilna goriva (87 enot s skupno močjo 8.835 kW).
 

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 906 GWh je bilo v letu 2014 skupaj izplačanih za 130,8 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2014 je bilo zaradi 13 % višje količine proizvedene električne energije kot v letu 2013, izplačanih za približno 10 % več podpor kot leta 2013. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2014 znašala 144,42 EUR/MWh, kar je 2,2 % manj kot v letu 2013.

 
Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2014 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne........................................9,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 156,7 GWh,
  • sončne elektrarne..................................62,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 244,6 GWh,
  • vetrne elektrarne.....................................0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,2 GWh,
  • elektrarne na bioplin..............................15,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 125,6 GWh,
  • elektrarne na biomaso...........................14,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 100,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva............................27,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 270,9 GWh,
  • druge naprave..........................................1,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,9 GWh.

V letu 2014 sončne elektrarne predstavljajo skoraj 48 % vseh izplačanih podpor. Največji padec je evidentiran pri bioplinskih enotah, čigar delež izplačil podpor se je v letu 2014 zmanjšal na približno 12 %, medtem ko je še v letu 2012 presegal 20 %. SPTE naprave na fosilna goriva so v letu 2014 predstavljale več kot 21 % skupno izplačanih podpor, približno 11 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na biomaso ter dobrih 7 % na hidroelektrarne. Vetrne elektrarne ter druge naprave še vedno predstavljajo zanemarljiv delež.

 

Natančnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 do 2014 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika